2. sednica 2020.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 28. 02. 2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice P9, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Veća doktorskih studija održane 31. 01. 2019. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Istorija:
Kandidat: Milan Čabrilo, tema: Napuljski Anžujci i južnoslovenske zemlje u kontekstu izvora i istoriografije. Komisija: dr Nenad Lemajić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Boris Stojkovski, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Snežana Božanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Aleksandar Krstić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Medijevistika, Istorijski institut, Beograd, član, dr Đura Hardi, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Kandidat: Aleksandar Gajić, tema: Francusko javno mnjenje o Kraljevini Srbiji 1903-1914. godine. Komisija: dr Đorđe Đurić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Biljana Ostojić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Moderna i savremena istorija, Istorijski institut, Beograd, član, dr Miroslav Pavlović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, član,  dr Duško Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor 1. dr Mihael Antolović, vanredni profesor za užunaučnu oblast Istorijske nauke, mentor 2.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Psihologija:
Kandidat: Vanja Slijepčević, tema: Značaj percepcije pravednosti, etičke klime i ličnih karakteristika za predviđanje kontraproduktivnog radnog ponašanja. Komisija: dr Jelena Matanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Svetlana Čizmić, redovni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, član,  dr Marica Šljukić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Nebojša Majstorović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Istorija:
Kandidat: Atila Pfajfer, tema: Istorija Bača od poznog srednjeg veka do opadanja moći Osmanskog carstva. Komisija: dr Boris Stojkovski, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Aleksandar Krstić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Medijevistika, Istorijski institut, Beograd, član, dr Miroslav Pavlović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Đura Hardi, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor 1, dr Zoltan Đere, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor 2.

4. Razno

Usvajanje Izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za koji je istekao predviđen rok za pisanje od 60 dana za: Lazara Atanaskovića, DAS Filozofije, mentor prof. dr Dragan Prole.

Usvajanje izveštaja o Oceni i odbrani doktorske disertacije za koje je istekao predviđen rok za pisanje od 60 dana za Snežanu Paravanju Škrbić, DAS Metodika nastave, mentor prof. dr Olivera Radulović.

Predsednik Veća doktorskih studija
prof. dr Marko Škorić

Vrh strane