1. sednica 2020.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 31. 01. 2020. godine sa početkom u 9:30 časova u sali za sednice P9, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Veća doktorskih studija održane 28. 11. 2019. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija

Metodika nastave:

Kandidat: Dragica Ranković, tema: Značaj školovanja dece u bolničkim uslovima iz perspektive učitelja, roditelja i zdravstvenih radnika. Komisija: dr Slađana Zuković, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dragana Milutinović, redovni profesor za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, Medicinski fakultet, Novi Sad, član, dr Jasmina Pekić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Istorija:

I

Kandidat: Milan Čabrilo, tema: Napuljski Anžujci i južnoslovenske zemlje u kontekstu izvora i istoriografije. Komisija: dr Nenad Lemajić, redovni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Boris Stojkovski, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Snežana Božanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Aleksandar Krstić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Medijevistika, Istorijski fakultet, Beograd, član, dr Đura Hardi, vanredni profesor za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Ognjen Krešić, tema: Hilandar i Bugari u XVIII veku. Komisija: dr Đorđe Đurić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba,  Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Vladimir Simić, vanredni profesor za užu naučnu oblat Istorija likovnih umetnosti i arhitekture, Filozofski fakultet, Beograd, član, dr Miroslav Pavlović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba,  Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Branko Bešlin, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba,  Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Predrag Kovačević, tema: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in Serbian (Sintaksa i semantika psiholoških glagola u srpskom jeziku). Komisija: dr Nada Arsenijević, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Branimir Stanković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Niš, član, dr Tatjana Milićev, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Sabina Halupka-Rešetar, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Mariora Sfera, tema: Traganje za identitetom u pesničkom delu Jona Miloša. Komisija: dr Anemari Soresku Marinković, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Rumunistika, Balkanološki institut SANU, Beograd, predsednik komisije, dr Pompilije Kračunesku, vanredni profesor za užu naučna oblast Rumunska i komparativna književnost, Zapadni univerzitet u Temišvaru, Fakultet za jezike, istoriju i teologiju, član, dr Virđinija Popović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Rumunska književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

III

Kandidat: Jovana Rupar, tema: Konceptualizacija međuljudskih odnosa u idiomima u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza. Komisija: dr Katarina Rasulić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Tvrtko Prćić, redovni profesor za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

IV

Kandidat: Aleksandra Erić Bukarica, tema: Kodifikacija englesko-srpske i srpsko-engleske terminologije iz oblasti ugovornog prava Evropske unije: leksikološki i leksikografski aspekti. Komisija: dr Milan Ajdžanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Mira Milić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Svetski jezik (Engleski), Fakultet sporta i fizičke kulture, Novi Sad, član, dr Tvrtko Prćić, redovni profesor za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Pedagogija:

Kandidat: Krstić Kristina, tema: Uloga roditelja tokom prelaska deteta iz predškolske ustanove u školu. Komisija: dr Jasmina Klemenović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Marija Zotović-Kostić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Daliborka Popović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, član, dr Slađana Zuković, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Kljakić Snežana, tema: Semantičko-sintaksički međuodnos faznog glagola i komplementa u engleskom i srpskom jeziku – kontrastivni pristup. Komisija: dr Predrag Novakov, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dušanka Zvekić-Dušanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Dejan Karavesović, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, član, dr Nataša Milivojević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Sanja Zlatković, tema: Književnokritička misao Zorana Mišića. Komisija: dr Sanja Paripović Krčmar, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Ivana Živančević Sekeruš redovni profesor, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Jelena Panić Maraš, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost XX veka, Učiteljski fakultet, Beograd, član, dr Gojko Tešić, redovni profesor, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

III

Kandidat: Ana Margareta Valent, tema: Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku („Biblijska frazeologija u slovačkom i srpskom jeziku“). Komisija: dr Ana Makišova, redovni profesor za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Snežana Popović, docent za užu naučnu oblast Bohemistika (češki jezik; oblast istraživanja: srpska i češka frazeologija), Filološki fakultet, Beograd, član, dr Gordana Štrbac, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Jasna Uhlarik, docent za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

IV

Kandidat: Dragan Babić, tema: Tematizacija Prvog svetskog rata u srpskoj i angloameričkoj prozi od 1914. do 1940: komparativna analiza Komisija: dr Zoran Paunović, redovi profesor za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Bojana Stojanović Pantović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, ,dr Mihajlo Pantić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, član, dr Vladimir Gvozden, vanredni profesor za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

4. Razno:

Po instrukciji iz pravne službe, Veće doktorskih studija treba da usvoji novog mentora za kandidata Natašu Vukićević, doktoranta Metodike nastave, pošto je stari mentor u penziji. U pitanju je dr Biljana Jeremić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastve muzičke kulture, Pedagoški fakultet, Sombor.

Predsednik Veća doktorskih studija
prof. dr Marko Škorić

Vrh strane