8. sednica 2020.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 30. 10.  2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice P 9, za koju predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Veća doktorskih studija održane 25. 09. 2020. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Radoje Femić, tema: Književno delo Žarka Komanina: tekstovi, poetika, konteksi. Komisija: dr Olivera Radulović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Lidija Tomić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i južnoslovenske književnosti, Filološki fakultet, Nikšić, dr Dragan Stanić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Karolj Adrien, tema: A művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr  prózájában (Područja umetnosti u prozi Geze Čata, Dežea Kostolanjija, Isidora Milka i Artura Munka). Komisija: dr Čila Utaši, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Eva Hoža, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti,  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, dr Hargita Horvat-Futo, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad. Mentor, nije član komisije: dr Julijana Išpanović Čapo, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

III

Kandiat: Iva Simurdić, tema: Archetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende (Arhetipska struktura radnje i arhetipski likovi u romanima Mihaela Endea). Komisija: dr Ivana Pajić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Tijana Tropin, naučni saradnik za užu naučnu oblast Komparativna književnost, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Nikolina Zobenica, redovni profesor za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija:

Kandidat: Radomir Belopavlović, tema: Mrežni pristup simptomima depresije, paranoje i socijalne anksioznosti. Komisija: dr Ljiljana Mihić, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Snežana Tovilović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Olga Živanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Zdenka Novović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

Jezik i književnost:

I

Kandidat: Elma Halilović, tema: Folklorna zbirka Huseina Derdemeza. Komisija: dr Jasmina Jokić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dragoljub Perić, docent za užu naučnu oblast Srpska književnost i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Lidija Delić, viši naučni saradnik za užu oblast Nauka o književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, član, dr Srđan Šljukić, redovni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Bojana Jakovljević, tema: Temporalne odlike graničnih segmenata prozodijskih jedinica u engleskom i srpskom jeziku: korpusno istraživanje. Komisija: dr Tatjana Paunović, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu, predsednik komisije, dr Vlado Delić, redovni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Dejan Sredojević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Maja Marković, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad ,mentor.

III

Kandidat: Aleksandra Tomić, tema: Mit u poeziji Ljubomira Simovića. Komisija: dr Đorđe Despić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Predrag Petrović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima, Filološki fakultet, Beograd, dr Nataša Polovina, docent za naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Sanja Paripović Krčmar, vanredni profesor za naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

IV

Kandidat: Jelena Jaćović, tema: Semantika i pragmatika glagolskih oblika u francuskom jeziku ekonomske struke u poređenju sa srpskim. Komisija: dr Vesna Cakeljić, redovni profesor za užu naučnu oblast Francuski jezik, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, predsednik komisije, dr Selena Stanković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filozofski fakultet, Niš, dr Jelena Ajdžanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Snežana Gudurić, redovni profesor za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad ,mentor.

Interdisciplinarne doktorske studije:

Kandidat: Marijana Terić, tema: Recepcija fantastike u jugoslovenskim književnostima (1945–1990). Komisija: dr Željko Milanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Bojan Jović, naučni savetnik za užu naučnu oblast Opšta književnost sa teorijom književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

                                                                                    Predsednik Veća doktorskih studija 
                                                                                               prof. dr Marko Škorić

Vrh strane