Виолета Ракић

Контакт
Кабинет: 221
е-маил: violeta@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3868

Дипломе
-    Диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Румунски језик и књижевност и српски језики књижевност у школама на румунском матерњем језику), 1989.
-    Стручни библиотекарски испит (Народна библиотека Србије, Београд), 1991.
-    Звање вишег библиотекара (Народна библиотека Србије, Београд), 2006.
-    Звање библиотекар саветник (Народна библиотека Србије, Београд), 2009.

Стручне области и области интересовања
-    Електронске базе података (COBISS),
-    Компјутерско праћење електронских извора издаваштва у свету и свим бившим југословенским републикама,
-    Информациона делатност,
-    Аналитичка обрада периодичних публикација,
-    Каталогизација старе и ретке књиге,
-    Каталогизација серијских публикација.

Професионално искуство и напредовање у каријери
-    Дипломирала на Катедри за румунски језик и књижевност и српски језик и књижевност у школама на румунском матерњем језику Филозофског факултета у Новом Саду, 1989.
-    Библиотекарка у Семинарској библиотеци за румунски језик и књижевност Филозофског факултета, од 1986. до 2004.
-    Секретарка Одсека и библиотекарка у Семинарској библиотеци за медијске студије Филозофског факултета од  2004.
-    Активно учествује у формирању електронског каталога Библиотеке Филозофског факултета од првих електонских база (ISIS, WINISIS, BISIS, COBISS)
-    Приредила и каталоге урадила за више самосталних изложби књига.
-    Члан Управног одбора “Либертатеа” (Панчево) од 2002. до 2004.
-    Члан Уредништва научног часописа из области библиотекарства “Читалиште” (Панчево) од 2012.
-    Управница Библиотеке Филозофског факултета од јануара 2011. до фебруара 2017.
-    Библиотекарка Централне библиотеке у Семинарској библиотеци Одсека за славистику од 2017.

Библиографија
1. ДРАШКОВИЋ, Бранкица, РАКИЋ, Виолета. Извештавање о другом : жанровска и тематска обележја. Примењена лингвистика, ISSN 1451-7124, 2008, [Br.] 9, str. 195-201. [COBISS.SR-ID 514203748]
2. RAKIĆ, Violeta. Obrada časopisa i vrsta građe u medijskoj biblioteci. Link, ISSN 1451-3420, 2010, br. 86, februar, str. 16. http://www.mediart.org/index.php?view=article_details&id=47&cat_id=4&article_id=2. [COBISS.SR-ID 514385252]
3. RAKIĆ, Violeta. Časopisi u medijskoj biblioteci. Link, ISSN 1451-3420, 2010, br. 88, april, str. 20., ilustr. [COBISS.SR-ID 514566500]
4. RAKIĆ, Violeta. Struktuiranje medijske biblioteke. Link, ISSN 1451-3420, 2010, br. 89, maj, str. 21., ilustr. [COBISS.SR-ID 514657124]
5. RAKIĆ, Violeta. Könyvtártudomány és média. У: IVASKÓ, Lívia (ur.), MÁTYUS, Imre (ur.). Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi és az Újvidéki egyetemen. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007, str. 80-86. [COBISS.SR-ID 514690916]
6. RAKIĆ, Violeta. Bibliotekarstvo u medijima/i mediji. У: IVASKÓ, Lívia (ur.), MÁTYUS, Imre (ur.). Audiovizuelna obuka novinara na Univerzitetu u Segedinu i Novom Sadu. Szeged: Univerzitet u Segedinu, Katedra za komunikaciju i medijske studije, 2007, str. 79-86. [COBISS.SR-ID 512175716]
7. RAKIĆ, Violeta. Сајбер култура и библиотекарство. У: VRANEŠ, Aleksandra (ur.), MARKOVIĆ, Ljiljana (ur.). Зборник резимеа и биографија учесника конференције. Београд: Филолошки факултет Универзитета, 2013, стр. 650-653. [COBISS.SR-ID 516825700]
8. RAKIĆ, Violeta. Називи улица у Новом Саду : nomen est omen. У: ВАСИЋ, Вера (ур.), ШТРБАЦ, Гордана (ур.). Говор Новог Сада. Св. 2, Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине, (Лингвистичке свеске, 9). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2011, стр. 549-568. [COBISS.SR-ID 515563620]
9. RAKIĆ, Violeta. Medijski projekat i bibliotečki fond. У: Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju : zbornik radova. [Knj.] 2, (Novinarska biblioteka, knj. 8). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011, str. 159-166. [COBISS.SR-ID 515332196]
10. RAKIĆ, Violeta. Značaj bibliotečkog fonda za studije medija. У: Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju : zbornik radova, (Novinarska biblioteka, knj. 7). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2010, str. 57-66. [COBISS.SR-ID 514425188]
11. RAKIĆ, Violeta. Живи музеји. Читалиште, ISSN 2217-5555. Штампано изд., новембар 2016, год. 15, бр. 29, стр. 117-118. http://citaliste.rs/casopis/br29/rakic_violeta.html. [COBISS.SR-ID 523105636]
12. РАКИЋ, Виолета. Нови живот Старог села. Читалиште, ISSN 2217-5555. Штампано изд., мај 2013, год. 12, бр. 22, стр. 128-129. http://citaliste.rs/casopis/br22/rakic_violeta.html. [COBISS.SR-ID 279168519]
13. RAKIĆ, Violeta (аутор, аутор изложбе), MALETAŠKI, Tatjana (аутор, аутор изложбе), BRACIĆ, Milica (аутор изложбе). Историјски преглед часописа Млада србадија као прилог изучавању српског новинарства : каталог изложбе, ([Каталози изложби]). Нови Сад: Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2011. 4 стр. [COBISS.SR-ID 515544932]
14. RAKIĆ, Violeta (аутор, аутор изложбе). Pet godina Seminarske biblioteke Odseka za medijske studije : katalog izložbe, (Katalozi izložbi). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, Seminarska biblioteka, 2009. 21 str. [COBISS.SR-ID 514526820]
15. RAKIĆ, Violeta (уредник), BRACIĆ, Milica (уредник). Katalog izdanja Fakulteta. [Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011]. [12] str., ilustr. [COBISS.SR-ID 515298916]
16. RAKIĆ, Violeta, BRACIĆ, Milica. Katalog izdanja 2006-2011.. Novi Sad: Filozofski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2012. 31 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 516039012]
17. ČEŠLJAR-RAKIĆ, Violeta. Makrobiotički kuvar. Novi Sad: Milrex, 1995. 172 str., ilustr. ISBN 86-7120-001-9. [COBISS.SR-ID 89331719]
18. РАКИЋ, Виолета. Библиотека др Георгија Михаиловића у фонду Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду. У : В. Степановић (ур.) , 20. Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића. Инђија : Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“, (20; 2016), 2017, стр. 117-130.  (COBISS.SR-ID 524355989)

Изложбе књига
- Пет година Семинарске библиотеке Одсека за медијске студије (2009)
- „Обележивачи за књиге”(2012)
- Пет година издавачке делатности Филозофксог факултета у Новом Саду: 2008–2012 / Виолета Ракић, Медиса Колаковић, Татјана Малеташки (2012)
- Матерњи језици у Војводини који се изучавају на Филозофском факултету у Новом Саду / Виолета Ракић и Татјана Малеташки (2016)
- Дан хинди језика / Виолета Ракић, Татјана Малеташки, Милица Брацић (2016)
- Нит која нас повезује – дародавцима у част / Виолета Ракић, Татјана Малеташки (2016)
- Дан матерњег језика : електронска изложба / Виолета Ракић (2017)

Каталози изложби
- Пет година Семинарске библиотеке Одсека за медијске студије (2009)
- „Обележивачи за књиге”(2012)
- Пет година издавачке делатности Филозофксог факултета у Новом Саду: 2008–2012 / Виолета Ракић, Медиса Колаковић, Татјана Малеташки (2012)
- Матерњи језици у Војводини који се изучавају на Филозофском факултету у Новом Саду / Виолета Ракић и Татјана Малеташки (2016)
- Дан хинди језика / Виолета Ракић, Татјана Малеташки, Милица Брацић (2016)
- Нит која нас повезује – дародавцима у част / Виолета Ракић, Татјана Малеташки (2016)
- Дан матерњег језика : електронска изложба / Виолета Ракић (2017)

Научне и стручне Конференције и Симпозијуми у земљи и иностранству

- Учешће на Конференцији COBISS 2007 "COBISS – ПОДРШКА ИНТЕРКУЛТУРНОМ ДИЈАЛОГУ" (На прагу Европске године интеркултурног дијалога), 27-30. новембра 2007. године.
- II конгрес Друштва за примењену лингвистику Србије (Филолошки факултет, Београд), 28-30. септембра 2006. године. Презентован рад „Извештавање о другом : жанровска и тематска обележја“/ Бранкица Драшковић и Виолета Ракић
- Симпозијум „Аудиовизуелна обука новинара на универзитетима у Сегедину и Новом Саду“ (Dept. of Communication and Media Studies, Szeged, Hungary), 26-27. јануар 2007. године. Презентован рад „Библиотекарство у медијима/и медији / Виолета Ракић“. Рад објављен на српском и мађарском језику
- Симпозијум „Interethnic and Cross-Border Press and Media Relationships in the DKMT (Danube, Criş, Moriş and Tisa) Region“ конференција Sever Bocu Press Museum, (Jimbolia, România), 27-30. март 2008. Презентован рад „Румунска штампа у Војводини и фондови Библиотеке Филозофског факултета“
- “Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловић” (Инђија), 2012, 2014, 2016.
- Акредитовани стручни семинари у Народној библиотеци Србије (Београд), Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић” (Београд), Библиотеци Матице српске (Нови Сад). - Члан Библиотекарског друштва Србије

Чланство у струковним удружењима
- Члан Библиотекарског друштав Србије

Врх стране