Violeta Rakić

Kontakt
Kabinet: 221
e-mail: violeta@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3868

Diplome
-    Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Rumunski jezik i književnost i srpski jeziki književnost u školama na rumunskom maternjem jeziku), 1989.
-    Stručni bibliotekarski ispit (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 1991.
-    Zvanje višeg bibliotekara (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2006.
-    Zvanje bibliotekar savetnik (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2009.

Stručne oblasti i oblasti interesovanja
-    Elektronske baze podataka (COBISS),
-    Kompjutersko praćenje elektronskih izvora izdavaštva u svetu i svim bivšim jugoslovenskim republikama,
-    Informaciona delatnost,
-    Analitička obrada periodičnih publikacija,
-    Katalogizacija stare i retke knjige,
-    Katalogizacija serijskih publikacija.

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
-    Diplomirala na Katedri za rumunski jezik i književnost i srpski jezik i književnost u školama na rumunskom maternjem jeziku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1989.
-    Bibliotekarka u Seminarskoj biblioteci za rumunski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, od 1986. do 2004.
-    Sekretarka Odseka i bibliotekarka u Seminarskoj biblioteci za medijske studije Filozofskog fakulteta od  2004.
-    Aktivno učestvuje u formiranju elektronskog kataloga Biblioteke Filozofskog fakulteta od prvih elektonskih baza (ISIS, WINISIS, BISIS, COBISS)
-    Priredila i kataloge uradila za više samostalnih izložbi knjiga.
-    Član Upravnog odbora “Libertatea” (Pančevo) od 2002. do 2004.
-    Član Uredništva naučnog časopisa iz oblasti bibliotekarstva “Čitalište” (Pančevo) od 2012.
-    Upravnica Biblioteke Filozofskog fakulteta od januara 2011. do februara 2017.
-    Bibliotekarka Centralne biblioteke u Seminarskoj biblioteci Odseka za slavistiku od 2017.

Bibliografija
1. DRAŠKOVIĆ, Brankica, RAKIĆ, Violeta. Izveštavanje o drugom : žanrovska i tematska obeležja. Primenjena lingvistika, ISSN 1451-7124, 2008, [Br.] 9, str. 195-201. [COBISS.SR-ID 514203748]
2. RAKIĆ, Violeta. Obrada časopisa i vrsta građe u medijskoj biblioteci. Link, ISSN 1451-3420, 2010, br. 86, februar, str. 16. http://www.mediart.org/index.php?view=article_details&id=47&cat_id=4&article_id=2. [COBISS.SR-ID 514385252]
3. RAKIĆ, Violeta. Časopisi u medijskoj biblioteci. Link, ISSN 1451-3420, 2010, br. 88, april, str. 20., ilustr. [COBISS.SR-ID 514566500]
4. RAKIĆ, Violeta. Struktuiranje medijske biblioteke. Link, ISSN 1451-3420, 2010, br. 89, maj, str. 21., ilustr. [COBISS.SR-ID 514657124]
5. RAKIĆ, Violeta. Könyvtártudomány és média. U: IVASKÓ, Lívia (ur.), MÁTYUS, Imre (ur.). Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi és az Újvidéki egyetemen. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2007, str. 80-86. [COBISS.SR-ID 514690916]
6. RAKIĆ, Violeta. Bibliotekarstvo u medijima/i mediji. U: IVASKÓ, Lívia (ur.), MÁTYUS, Imre (ur.). Audiovizuelna obuka novinara na Univerzitetu u Segedinu i Novom Sadu. Szeged: Univerzitet u Segedinu, Katedra za komunikaciju i medijske studije, 2007, str. 79-86. [COBISS.SR-ID 512175716]
7. RAKIĆ, Violeta. Sajber kultura i bibliotekarstvo. U: VRANEŠ, Aleksandra (ur.), MARKOVIĆ, Ljiljana (ur.). Zbornik rezimea i biografija učesnika konferencije. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2013, str. 650-653. [COBISS.SR-ID 516825700]
8. RAKIĆ, Violeta. Nazivi ulica u Novom Sadu : nomen est omen. U: VASIĆ, Vera (ur.), ŠTRBAC, Gordana (ur.). Govor Novog Sada. Sv. 2, Morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine, (Lingvističke sveske, 9). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2011, str. 549-568. [COBISS.SR-ID 515563620]
9. RAKIĆ, Violeta. Medijski projekat i bibliotečki fond. U: Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju : zbornik radova. [Knj.] 2, (Novinarska biblioteka, knj. 8). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011, str. 159-166. [COBISS.SR-ID 515332196]
10. RAKIĆ, Violeta. Značaj bibliotečkog fonda za studije medija. U: Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju : zbornik radova, (Novinarska biblioteka, knj. 7). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2010, str. 57-66. [COBISS.SR-ID 514425188]
11. RAKIĆ, Violeta. Živi muzeji. Čitalište, ISSN 2217-5555. Štampano izd., novembar 2016, god. 15, br. 29, str. 117-118. http://citaliste.rs/casopis/br29/rakic_violeta.html. [COBISS.SR-ID 523105636]
12. RAKIĆ, Violeta. Novi život Starog sela. Čitalište, ISSN 2217-5555. Štampano izd., maj 2013, god. 12, br. 22, str. 128-129. http://citaliste.rs/casopis/br22/rakic_violeta.html. [COBISS.SR-ID 279168519]
13. RAKIĆ, Violeta (autor, autor izložbe), MALETAŠKI, Tatjana (autor, autor izložbe), BRACIĆ, Milica (autor izložbe). Istorijski pregled časopisa Mlada srbadija kao prilog izučavanju srpskog novinarstva : katalog izložbe, ([Katalozi izložbi]). Novi Sad: Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta, 2011. 4 str. [COBISS.SR-ID 515544932]
14. RAKIĆ, Violeta (autor, autor izložbe). Pet godina Seminarske biblioteke Odseka za medijske studije : katalog izložbe, (Katalozi izložbi). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, Seminarska biblioteka, 2009. 21 str. [COBISS.SR-ID 514526820]
15. RAKIĆ, Violeta (urednik), BRACIĆ, Milica (urednik). Katalog izdanja Fakulteta. [Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011]. [12] str., ilustr. [COBISS.SR-ID 515298916]
16. RAKIĆ, Violeta, BRACIĆ, Milica. Katalog izdanja 2006-2011.. Novi Sad: Filozofski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2012. 31 str., ilustr. [COBISS.SR-ID 516039012]
17. ČEŠLJAR-RAKIĆ, Violeta. Makrobiotički kuvar. Novi Sad: Milrex, 1995. 172 str., ilustr. ISBN 86-7120-001-9. [COBISS.SR-ID 89331719]
18. RAKIĆ, Violeta. Biblioteka dr Georgija Mihailovića u fondu Biblioteke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U : V. Stepanović (ur.) , 20. Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića. Inđija : Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“, (20; 2016), 2017, str. 117-130.  (COBISS.SR-ID 524355989)

Izložbe knjiga
- Pet godina Seminarske biblioteke Odseka za medijske studije (2009)
- „Obeleživači za knjige”(2012)
- Pet godina izdavačke delatnosti Filozofksog fakulteta u Novom Sadu: 2008–2012 / Violeta Rakić, Medisa Kolaković, Tatjana Maletaški (2012)
- Maternji jezici u Vojvodini koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu / Violeta Rakić i Tatjana Maletaški (2016)
- Dan hindi jezika / Violeta Rakić, Tatjana Maletaški, Milica Bracić (2016)
- Nit koja nas povezuje – darodavcima u čast / Violeta Rakić, Tatjana Maletaški (2016)
- Dan maternjeg jezika : elektronska izložba / Violeta Rakić (2017)

Katalozi izložbi
- Pet godina Seminarske biblioteke Odseka za medijske studije (2009)
- „Obeleživači za knjige”(2012)
- Pet godina izdavačke delatnosti Filozofksog fakulteta u Novom Sadu: 2008–2012 / Violeta Rakić, Medisa Kolaković, Tatjana Maletaški (2012)
- Maternji jezici u Vojvodini koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu / Violeta Rakić i Tatjana Maletaški (2016)
- Dan hindi jezika / Violeta Rakić, Tatjana Maletaški, Milica Bracić (2016)
- Nit koja nas povezuje – darodavcima u čast / Violeta Rakić, Tatjana Maletaški (2016)
- Dan maternjeg jezika : elektronska izložba / Violeta Rakić (2017)

Naučne i stručne Konferencije i Simpozijumi u zemlji i inostranstvu

- Učešće na Konferenciji COBISS 2007 "COBISS – PODRŠKA INTERKULTURNOM DIJALOGU" (Na pragu Evropske godine interkulturnog dijaloga), 27-30. novembra 2007. godine.
- II kongres Društva za primenjenu lingvistiku Srbije (Filološki fakultet, Beograd), 28-30. septembra 2006. godine. Prezentovan rad „Izveštavanje o drugom : žanrovska i tematska obeležja“/ Brankica Drašković i Violeta Rakić
- Simpozijum „Audiovizuelna obuka novinara na univerzitetima u Segedinu i Novom Sadu“ (Dept. of Communication and Media Studies, Szeged, Hungary), 26-27. januar 2007. godine. Prezentovan rad „Bibliotekarstvo u medijima/i mediji / Violeta Rakić“. Rad objavljen na srpskom i mađarskom jeziku
- Simpozijum „Interethnic and Cross-Border Press and Media Relationships in the DKMT (Danube, Criş, Moriş and Tisa) Region“ konferencija Sever Bocu Press Museum, (Jimbolia, România), 27-30. mart 2008. Prezentovan rad „Rumunska štampa u Vojvodini i fondovi Biblioteke Filozofskog fakulteta“
- “Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailović” (Inđija), 2012, 2014, 2016.
- Akreditovani stručni seminari u Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” (Beograd), Biblioteci Matice srpske (Novi Sad). - Član Bibliotekarskog društva Srbije

Članstvo u strukovnim udruženjima
- Član Bibliotekarskog društav Srbije

Vrh strane