15RJ006 - Ruski jezik A2.2

Specifikacija predmeta
Naziv Ruski jezik A2.2
Akronim 15RJ006
Studijski program Engleski jezik i književnost,Žurnalistika,Istorija,Komparativna književnost sa teorijom književnosti,Mađarski jezik i književnost,Nemački jezik i književnost,Pedagogija,Rusinski jezik i književnost,Slovački jezik i književnost,Socijalni rad,Sociologija,Srpska književnost i jezik,Srpska filologija: Srpski jezik i književnost,Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom,Filozofija
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Prethodno odslušan kurs A2.1. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Do kraja kursa studenti bi trebali da savladaju materijal prezentovan u drugoj polovini udžbenika i da postignu jezičku i komunikativnu kompetenciju koja odgovara nivou A2.2.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na završetku kursa student bi trebalo da zna osnovne kulturološke podatke o zemlji čiji jezik uči, da može da vodi razgovor o svakodnevnim, uobičajenim temama, koji se svodi na razmenu jednostavnih i direktnih informacija o poznatim stvarima, da ume jednostavnim izrazima da opiše svoje zanimanje, blisko okruženje i evocira teme koje su u vezi sa neposrednim potrebama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave Teme pokrivene lekcijama iz udžbenika (4-6), u kojima je zastupljena odgovarajuća leksička i gramatička građa. Vokabular u skladu sa temama koje se obrađuju u udžbeniku (gradski prevoz, restoran, pozorište, fakultet, običaji i sl.).
  Literatura
  1. 1. Udžbenik: V.E. Antonova, M.M. Nahabina, A.A. Tolstыh, Doroga v Rossiю 2, učebnik russkogo яzыka (bazovый urovenь), Sankt-Peterburg – Moskva 2005
  2. 2. Rečnik: Rusko-srpskohrvatski rečnik (u red. B. Stankovića), Novi Sad – Moskva, 1988.
  3. 3. Rečnik: R. Bošković, V. Marković, Srpsko-ruski rečnik, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 1999.
  4. 4. Gramatika: R. Marojević, Gramatika ruskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 4
  Metode izvođenja nastave Interaktivna predavanja, auditorna vežbanja, konsultacije. Nastava se izvodi u obliku časova vežbanja dvaput nedeljno po dva školska časa. Kroz interakciju sa predavačem i međusobnu interakciju studenti razvijaju veštine čitanja, pisanja, govorenja i audiranja, usvajaju vikabular i gramatičke jedinice primerene njihovom nivou vladanja jezikom, a prema materijalu koji pruža udžbenik.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 10
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0
  Vrh strane