Obrada podataka o ličnosti za studente

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom prijema kandidata za upis na osnovne, master i doktorske studije, prilikom upisa godine studija, tokom studiranja i završetka studija, kao rukovalac podacima, dajem sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu
Pravno lice: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Adresa: Dr Zorana Đinđića br. 2 NOVI SAD;
Matični broj: 08067074
Zakonski zastupnik: prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan Fakulteta

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka
Svrha obrade podataka o kojima visokoškolska ustanova vodi evidenciju jeste praćenje i unapređivanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti rada visokoškolske ustanove, unapređivanje obrazovnog nivoa studenata u procesu obrazovanja, ostvarivanja prava na upis godine studija, sprovođenje konkursnih i ispitnih rokova, statističke obrade podataka, kao i ostvarivanje prava na izdavanje javne isprave.

Zbirka podataka o ličnosti koje Fakultet obrađuje je evidentirana u bazi Fakulteta.

3) Način korišćenja podataka
Fakultet podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu njihovog pisanog pristanka.

4) Podaci u evidencijama o studentima
Za određivanje identiteta studenta prikupljaju se sledeći podaci: ime, prezime, ime jednog roditelja, pol, jedinstveni matični broj građana, broj pasoša i izdavalac za strane državljane, datum rođenja, mesto rođenja, država i adresa stalnog stanovanja, adresa stanovanja za vreme studiranja, nacionalna pripadnost u skladu sa zakonom, bračni status, državljanstvo, adresa, kontakt telefon, fotografija i drugi podaci u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Za određivanje obrazovnog statusa studenata prikupljaju se podaci o prethodno završenom obrazovanju, jeziku na kom je stečeno osnovno i srednje obrazovanje, upisanom studijskom programu, vrsti studija, godini studija i godini upisa na studijski program, podaci o ostvarenim ESPB bodovima, podaci o nagradama i pohvalama osvojenim tokom studiranja i izdatim javnim ispravama.

Za određivanje socijalnog statusa studenta prikupljaju se podaci o načinu finansiranja studija, načinu izdržavanja tokom studija, adresi stanovanja tokom studiranja, tipu smeštaja tokom studiranja, izdržavanim licima, školskoj spremi oba roditelja, radnom statusu roditelja (izdržavaoca) i zanimanju roditelja ili izdržavaoca.

4) Obrađivač podataka o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađuju zaposleni u Službi za studentska pitanja: Željka Nestorović Tokoš, Mirjana Ćeran, Jelena Nikić, Zorka Kovačević, Marko Kačavenda, Ljiljana Popov, Branislav Smuk i Gordana Bursać.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pismeni pristanak lica na koja se podaci odnose,a koji se daje prilikom prijave na konkurs za upis studenata ili upisa naredne godine studija.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva
Svako lice čije podatke o ličnosti Fakultet obrađuje ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade
U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan

Izjava o saglasnosti (pdf)

Vrh strane