Obrada podataka o ličnosti za zaposlene

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti tokom postupka izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao rukovalac podacima, dajem sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu
Pravno lice: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Adresa: Dr Zorana Đinđića br. 2 NOVI SAD;
Matični broj: 08067074
Zakonski zastupnik: prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan Fakulteta

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka
Svrha obrade podataka o ličnosti koje vodi Filozofski fakultet jeste praćenje i unapređivanje kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti rada visokoškolske ustanove i zaposlenih, kao i planiranje i praćenje sprovođenja politike zapošljavanja na Fakultetu i planiranje finansiranja.

Zbirka podataka o ličnosti koje Fakultet obrađuje je evidentirana u bazi Fakulteta.

3) Način korišćenja podataka
Fakultet podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu njihovog pisanog pristanka.

4) Podaci u evidencijama o zaposlenima
Podaci o zaposlenima o kojima Filozofski fakultet vodi evidenciju u Fakultetskom informacionom sistemu predstavlja skup ličnih podataka kojima se određuje njihov identitet, stepen i vrsta obrazovanja, radnopravni status, plata i podaci za njen obračun i isplatu, stručno usavršavanje, kretanje u službi.
Podaci o zaposlenima sadrže: ime, prezime, ime jednog roditelja, pol, jedinstveni matični broj građana, očitanu ličnu kartu zaposlenog, državljanstavo, broj pasoša za strane državljane, datum i mesto rođenja, državu stalnog stanovanja, adresu stanovanja, pol, nacionalnu pripadnost u skladu sa zakonom, službeni konatkt telefon i e-mail adresu, stepen stručne spreme, godina, država, mesto i ustanova na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja, trenutno nastavno odnosno naučno zvanje, vrsta ugovora o angažovanju, procenat radnog angažovanja u ustanovi, podatak o prethodno stečenom stažu kod drugog poslodavca, radno mesto, koeficijent složenosti poslova radnog mesta, broj bankovnog računa za isplatu.

4) Obrađivač podataka o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađuju sledeći zaposleni:
1.    Služba za opšte i pravne poslove: Snežana Rovčanin, Mirjana Galonja i Mirjana Alanović;
2.    Služba za finansijsko-materijalne poslove: Miroslav Radeka, Slavko Đerić, Milica Puhača, Milena Čalija i Danijela Bujdošo.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pismeni pristanak lica na koja se podaci odnose.
 
6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva
Svako lice čije podatke o ličnosti Fakultet obrađuje ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade
U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan

Izjava o saglasnosti (pdf)

 

Vrh strane