Обрада података о личности за запослене

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сходно одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности током поступка избора у звање и заснивање радног односа наставника, сарадника и других запослених Филозофског факултета у Новом Саду, као руковалац подацима, дајем следеће обавештење о обради података о личности:

1) Подаци о руковаоцу
Правно лице: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Адреса: Др Зорана Ђинђића бр. 2 НОВИ САД;
Матични број: 08067074
Законски заступник: проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан Факултета

2) Сврха прикупљања и обраде података
Сврха обраде података о личности које води Филозофски факултет јесте праћење и унапређивање квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске установе и запослених, као и планирање и праћење спровођења политике запошљавања на Факултету и планирање финансирања.

Збирка података о личности које Факултет обрађује је евидентирана у бази Факултета.

3) Начин коришћења података
Факултет податке о личности прикупља непосредно од лица на која се ти подаци односе и предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка.

4) Подаци у евиденцијама о запосленима
Подаци о запосленима о којима Филозофски факултет води евиденцију у Факултетском информационом систему представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, степен и врста образовања, радноправни статус, плата и подаци за њен обрачун и исплату, стручно усавршавање, кретање у служби.
Подаци о запосленима садрже: име, презиме, име једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, очитану личну карту запосленог, држављанставо, број пасоша за стране држављане, датум и место рођења, државу сталног становања, адресу становања, пол, националну припадност у складу са законом, службени конаткт телефон и е-маил адресу, степен стручне спреме, година, држава, место и установа на којој је стечен највиши степен образовања, тренутно наставно односно научно звање, врста уговора о ангажовању, проценат радног ангажовања у установи, податак о претходно стеченом стажу код другог послодавца, радно место, коефицијент сложености послова радног места, број банковног рачуна за исплату.

4) Обрађивач података о личности
Податке о личности обрађују следећи запослени:
1.    Служба за опште и правне послове: Снежана Ровчанин, Мирјана Галоња и Мирјана Алановић;
2.    Служба за финансијско-материјалне послове: Мирослав Радека, Славко Ђерић, Милица Пухача, Милена Чалија и Данијела Бујдошо.

5) Правни основ за прикупљање и обраду података
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак лица на која се подаци односе.
 
6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Свако лице чије податке о личности Факултет обрађује има право да опозове претходно дати пристанак за обраду у складу са Законом о заштити података о личности.

7) Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде
У случају недозвољене обраде података, лицу припадају сва права из Закона о заштити података о личности, чију примену надзире Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан

Изјава о сагласности (пдф)

 

Врх стране