Обрада података о личности за студенте

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сходно одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности приликом пријема кандидата за упис на основне, мастер и докторске студије, приликом уписа године студија, током студирања и завршетка студија, као руковалац подацима, дајем следеће обавештење о обради података о личности:

1) Подаци о руковаоцу
Правно лице: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Адреса: Др Зорана Ђинђића бр. 2 НОВИ САД;
Матични број: 08067074
Законски заступник: проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан Факултета

2) Сврха прикупљања и обраде података
Сврха обраде података о којима високошколска установа води евиденцију јесте праћење и унапређивање квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске установе, унапређивање образовног нивоа студената у процесу образовања, остваривања права на упис године студија, спровођење конкурсних и испитних рокова, статистичке обраде података, као и остваривање права на издавање јавне исправе.

Збирка података о личности које Факултет обрађује је евидентирана у бази Факултета.

3) Начин коришћења података
Факултет податке о личности прикупља непосредно од лица на која се ти подаци односе и предметне податке обрађује на основу њиховог писаног пристанка.

4) Подаци у евиденцијама о студентима
За одређивање идентитета студента прикупљају се следећи подаци: име, презиме, име једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша и издавалац за стране држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног становања, адреса становања за време студирања, национална припадност у складу са законом, брачни статус, држављанство, адреса, контакт телефон, фотографија и други подаци у складу са Законом о високом образовању.

За одређивање образовног статуса студената прикупљају се подаци о претходно завршеном образовању, језику на ком је стечено основно и средње образовање, уписаном студијском програму, врсти студија, години студија и години уписа на студијски програм, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама.

За одређивање социјалног статуса студента прикупљају се подаци о начину финансирања студија, начину издржавања током студија, адреси становања током студирања, типу смештаја током студирања, издржаваним лицима, школској спреми оба родитеља, радном статусу родитеља (издржаваоца) и занимању родитеља или издржаваоца.

4) Обрађивач података о личности
Податке о личности обрађују запослени у Служби за студентска питања: Жељка Несторовић Токош, Мирјана Ћеран, Јелена Никић, Зорка Ковачевић, Марко Качавенда, Љиљана Попов, Бранислав Смук и Гордана Бурсаћ.

5) Правни основ за прикупљање и обраду података
Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак лица на која се подаци односе,а који се даје приликом пријаве на конкурс за упис студената или уписа наредне године студија.

6) Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива
Свако лице чије податке о личности Факултет обрађује има право да опозове претходно дати пристанак за обраду у складу са Законом о заштити података о личности.

7) Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде
У случају недозвољене обраде података, лицу припадају сва права из Закона о заштити података о личности, чију примену надзире Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан

Изјава о сагласности (пдф)

Врх стране