Konačne rang liste

Jezik, književnost i kultura, moduli:
   Srpski jezik i književnost
   Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
   Srpska književnost i jezik
   Komparativna književnost
   Engleski jezik i književnost
   Nemački jezik i književnost
   Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
   Ruski jezik i književnost
   Mađarski jezik i književnost
   Slovački jezik i književnost
   Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
   Rusinski jezik i književnost
Istorija
Pedagogija
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Žurnalistika
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom
Kulturologija
Komunikologija i odnosi sa javnošću

Afirmativne mere

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fakultet ne izdaje potvrde o položenom prijemnom ispitu.
Informacije o postignutom uspehu na prijemnom ispitu nalaze se u konačnoj rang listi.
S obzirom da su liste javne i da se zvanično nalaze na sajtu Fakulteta/Univerziteta, umesto potvrde možete odštampati konačnu rang listu i koristiti je kao potvrdu.

 

Vrh strane