Odluka o priznavanju prijemnih ispita


Na osnovu člana 75. Statuta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i odluke Nastavno-naučnog veća sa sednice održane dana 7. 7. 2015. godine, daje se saglasnost da kandidati koji se u drugom upisnom roku prijave na Konkurs na studijske programe na kojima ima slobodnih mesta, ne moraju ponovo da polažu prijemni ispit, ukoliko su ga već položili u prvom upisnom roku na Filozofskom fakultetu ili na nekom drugom fakultetu, odnosno univerzitetu.

Ukoliko su kandidati položili prijemni ispit na Filozofskom fakultetu ili na nekom drugom fakultetu, odnosno univerzitetu, dužni su da uz prijavu na Konkurs podnesu molbu za priznavanje bodova u prvom upisnom roku i odgovarajući dokaz o ostvarenim bodovima u prvom upisnom roku (potvrda o položenom prijemnom ispitu ili odštampana konačna rang lista).

Kandidati konkurišu u redovnim terminima koji su predviđeni konkursom.

Prijemna komisija Filozofskog fakulteta, razmatraće prispele prijave i odlučiće ko ispunjava uslove za rangiranje na određenom studijskom programu.

 Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane