Konačne rang liste

Jezik, književnost i kultura, moduli:
   Srpski jezik i književnost
   Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
   Srpska književnost i jezik
   Komparativna književnost
   Engleski jezik i književnost
   Nemački jezik i književnost
   Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
   Ruski jezik i književnost
   Mađarski jezik i književnost
   Slovački jezik i književnost
   Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
   Rusinski jezik i književnost
   Italijanski jezik, književnost i kultura
   Španski jezik, književnost i kultura
Istorija
Pedagogija
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Žurnalistika
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom
Kulturologija
Komunikologija i odnosi sa javnošću

Upis 12. septembra od 10.00 do 13.00 na šalterima Studentske službe.
Ukoliko se ne upišete u navedenom terminu, smatraćemo da ste odustali od upisa.

 

Vrh strane