Одлука о признавању пријемних испита


На основу члана 75. Статута Филозофског факултета у Новом Саду и одлуке Наставно-научног већа са седнице одржане дана 7. 7. 2015. године, даје се сагласност да кандидати који се у другом уписном року пријаве на Конкурс на студијске програме на којима има слободних места, не морају поново да полажу пријемни испит, уколико су га већ положили у првом уписном року на Филозофском факултету или на неком другом факултету, односно универзитету.

Уколико су кандидати положили пријемни испит на Филозофском факултету или на неком другом факултету, односно универзитету, дужни су да уз пријаву на Конкурс поднесу молбу за признавање бодова у првом уписном року и одговарајући доказ о оствареним бодовима у првом уписном року (потврда о положеном пријемном испиту или одштампана коначна ранг листа).

Кандидати конкуришу у редовним терминима који су предвиђени конкурсом.

Пријемна комисија Филозофског факултета, разматраће приспеле пријаве и одлучиће ко испуњава услове за рангирање на одређеном студијском програму.

 Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране