Proces iniciranja saradnje i zaključenja međuinstitucionalnog sporazuma

  1. Ako želite da započnete saradnju, treba da stupite u kontakt sa partnerskim univerzitetom.
  2. Ukoliko postoji zainteresovanost stranog partnera za uspostavljanje saradnje, pripadnik nastavnog ili nenastavnog osoblja na Filozofskom fakultetu treba da popuni i potpiše formular Predlog saradnje koji zatim dostavlja akademskom koordinatoru na svom odseku (ako je u pitanju zaposleni u službi, formular se dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju). Formular je potrebno poslati mejlom na international@ff.uns.ac.rs i dostaviti u papiru.
  3. Kancelarija za međunarodnu saradnju dostavlja predlog Nastavno-naučnom veću Filozofskog fakulteta na usvajanje.
  4. Kancelarija za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju UNS neophodnu dokumentaciju i izvod sa sednice veća na kome je usvojen.
  5. Kancelarija za međunarodnu saradnju UNS unosi sporazum u centralnu evidenciju i dostavlja ga Rektoru na potpis.
  6. Nakon što su sredstva odobrena i nakon što je sporazum potpisan, otvara se konkurs za mobilnost.
Vrh strane