15EJEJ48 - Generativna sintaksa 2

Specifikacija predmeta
Naziv Generativna sintaksa 2
Akronim 15EJEJ48
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se pruži opsežan uvod u teorijska i suštinska razmatranja o jezičkoj sposobnosti koja su navela Noama Čomskog da razvije generativnu gramatiku ; da se studentima pruži uvid u metodološka razmatranja i u mehanizme koji su neophodni za razumevanje i sporovođenje analize jezičkih podataka u minimalističkom teorijskom okviru
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti razumeju osnove minimalističkog programa, razumeju zašto je teorija strukturirana na način na koji jeste i kako se ona uklapa u širu sliku jezika i uma; umeju da analiziraju jednostavne rečenice, da razumeju i da konstruišu sintaksičke argumente; razumeju vezu između podataka i teorije u sintaksi i lingvistici uopšte.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Subjekat i objekat - vrste, padež, slaganje. Funkcijske kategorije fraze determinatora i komplementizatora. Pomeranje upitnih elemenata. Lokalost.
  Sadržaj praktične nastave Primena znanja stečenih na predavanjima na jezičke podatke. Diskusija.
  Literatura
  1. Adger, D. (2003). Core syntax: a minimalist approach. Cambridge: Cambridge Uiversity Press.
  2. Carnie, A. (2002). Syntax: A Generative Introduction. Blackwell Publishing.
  3. Baltin, M., Collins, C. (eds.) (2003). The handbook of contemporary syntactic theory. Oxford: Blackwell Publishing.
  4. McCloskey, J. (1997). 'Subjecthood and subject positions'. In L. Haegeman (ed.), Elements of Grammar. Handbook of generative syntax. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 197-235.
  5. Haegeman, L. (2006). Thinking Syntactically. Wiley Blackwell.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, diskusije, praktična nastava.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 30
  Kolokvijumi 20
  Seminari
  Vrh strane