14DPPS29 - Kontrastivna sintaksa engleskog i srpskog jezika

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrastivna sintaksa engleskog i srpskog jezika
Akronim 14DPPS29
Studijski program Psihologija
Modul
Tip studija doktorske akademske studije trećeg stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti osposobe da samostalno prepoznaju sintaksičke sličnosti i razlike između engleskog i srpskog jezika i da istraže i analiziraju jednu pojavu u kojoj se ova dva jezika razlikuju, te da oslanjajući se na relevantnu literaturu iz oblasti ponude objašnjenje izabrane pojave.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student ume da prepozna pojavu u pogledu koje se razlikuju engleski i srpski jezik, ume da pronađe relevantnu literaturu i da je protumači; ume da sagleda izabranu pojavu iz više uglova i da je detanjno prouči; ume da ponudi argumentovano rešenje ili objašnjenje problema i da ga na odgovarajući način izloži.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sintaksičke razlike. Kontrastivna sintaksa. Vrste lingvističkih univerzalija. Kategorije kao obeležja. Razlike u kategorijama. Minimalistički program. Leksikon, leksičke jedinice i njihova obeležja. Međujezičke razlike u minimalizmu. Padež, padeški sistemi i razlike u padežima. Subjekat i njegova tipična svojstva. Argumentska struktura, tematska hijerarhija. Informacijska struktura. Red reči.
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   5 4
   Metode izvođenja nastave Rad pod mentorstvom, diskusije, studentske prezentacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi
   Seminari
   Vrh strane