9. sednica 2019.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u četvrtak 28. 11. 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u svečanoj sali 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Veća doktorskih studija održane 25. 10. 2019. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Interdisciplinarne doktorske studije:

I

Kandidat: Marija Dokić, tema: Esteticizam Laze Kostića. Komisija: dr Radoslav Eraković, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Dragan Prole, redovni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad, član, dr Dušan Ivanić, profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, član, dr Sava Damjanov, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

II

Kandidat: Viktoria Zakinski Toma, tema: Medijsko izveštavanje o migrantima u medijima u Republici Srbiji i Republici Mađarskoj u periodu od 2016. do 2019. godine. Komisija: dr Dejan Pralica, vanredni profesor za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Zoran Jevtović, redovni profesor za užu naučnu oblast Komunikacije i novinarstvo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, član, dr Vladimir Barović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor 1, dr Ferenc Nemet, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija kulture, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, mentor 2.

Jezik i književnost:
Kandidat: Valentina Đorić, tema: Resumptive Stategies in English and Serbian / Resumptivne strategije u engleskom i srpskom jeziku. Komisija: dr Nataša Kiš, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Branimir Stanković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, član, dr Tatjana Milićev, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi sad, član, dr Sabina Halupka Rešetar, redovni profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

3. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija:

Pedagogija:
Kandidat: Dejan Đorđić, tema: Školska klima kao korelat rezilijentnosti učenika. Komisija: dr Slađana Zuković, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Svetlana Španović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Pedagoški fakultet, Sombor, član, dr Ruženka Šimonji Černak, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihološke nauke, Pedagoški fakultet, Sombor, član, dr Olivera Knežević Florić, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Jezik i književnost:
Kandidat: Ivana Čančar, tema: Konkordancija kultnih spisa o Svetom caru Urošu patrijarha Pajseja. Komisija: dr Jasmina Grković Mejdžor, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Viktor Savić, viši naučni saradnik u Institutu za srpski jezik SANU i docent za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Beograd, člandr Nataša Dragin, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

4. Razno:

Usvajanje izmenjenog obrasca 3 – saglasnost mentora, na predlog predsednika Veća doktorskih studija.       

Predsednik Veća doktorskih studija
prof. dr Marko Škorić

Vrh strane