8. sednica 2019.

Predsedik Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Veća doktorskih studija Filozofskog fakulteta, koja će se održati, u petak 25. 10. 2019. godine sa početkom u 12.00 časova u svečanoj sali 114/I, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Veća doktorskih studija održane 27. 9. 2019. godine

2. Usvajanje prijava doktorskih disertacija i imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija:

Istorija
Kandidat: Sandra Lukić, tema: Privatni život Srba u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave (1878-1918). Komisija: dr Vladan Gavrilović, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Suzana Rajić, redovni profesor za užu naučnu oblast Nacionalna istorija Novog veka, Filozofski fakultet, Beograd,  dr Goran Vasin, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad,  dr Nenad Ninković, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Dejan Mikavica, redovni profesor za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Psihologija

I

Kandidat: Tijana Karić, tema: Socijalna konstrukcija pomirenja između Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Komisija: dr Bojana Bodroža, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, prof. dr Vladimir Turjačanin, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Banja Luka, dr Vladimir Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

II

Kandidat: Mila Radovanović, tema: Determinante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu . Komisija: dr Jelica Petrović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Ivana Stepanović Ilić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, dr Ivana Mihić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

III

Kandidat: Milan Oljača, tema: Karakteristike počinilaca krivičnih dela: životna istorija i osobine ličnosti. Komisija: dr Snežana Smederevac redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Tatjana Bugarski, redovni profesor za užu naučnu oblast Krivično pravo, Pravni fakultet, Novi Sad, dr Valentina Bajić, vanredni profesor za Kriminalističko-psihološku užu naučnu oblast, Kriminalističko policijski univerzitet, Zemun, dr Petar Čolović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

IV

Kandidat: Dragana Jelić, tema: Uloga radnih i ličnih zahteva i resursa u predikciji blagostanja zaposlenih i organizacijskih ishoda. Komisija: dr Nebojša Majstorović, redovni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Milica Vukelić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Boris Popov, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, mentor.

Metodika nastave
Kandidat: Maja Ćalić, tema: Razvijanje elemenata narodne muzičke tradicije u nastavi muzičke kulture za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Komisija: dr Olivera Knežević Florić, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, predsednik komisije, dr Jovana Milutinović, redovni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Vesna Ivkov, vanredni profesor za užu naučna oblast Etnomuzikologija, Akademija umetnosti umetnosti, Novi Sad, dr Miomira Đurđanović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave muzičke kulture, Fakultet umetnosti, Niš, mentor.

Predsednik Veća doktorskih studija
prof. dr Marko Škorić

     

Vrh strane