O odseku

O odseku
Katedra za južnoslovenske jezike osnovana je 1954. godine, kada je i započeo rad Filozofskog fakulteta predavanjem (1. decembra) Aleksandra Belića.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku osnovan je 1993. godine spajanjem Instituta za južnoslovenske jezike i Katedre. Novosadska lingvistička škola jeste centar čiji su zaštitni znak bili i ostali akademici Pavle i Milka Ivić. Ugledu i prepoznatljivosti Odseka značajan doprinos dali su i prof. dr Milica Grković, prof. dr Dragoljub Petrović, prof. dr Mato Pižurica, prof. dr Vera Jerković, prof. dr Jovan Jerković, prof. dr Gordana Vuković, prof. dr Svenka Savić, akademik Milorad Radovanović, prof. dr Vladislava Ružić, prof. dr Vera Vasić, prof. dr Mirjana Burzan, prof. dr Ljiljana Subotić, prof. dr Pal Šandor, prof. dr Ljiljana Nedeljkov, mr Mirjana Jocić, prof. dr Ljiljana Petrovački, lektor Jugoslava Arsović  i dr. Trenutno na Odseku radi niz uglednih profesora i mlađih saradnika: akademik Jasmina Grković-Mejdžor, prof. dr Žarko Bošnjaković, prof. dr Ivana Antonić, prof. dr Nada Arsenijević, prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović, prof. dr Slobodan Pavlović i dr.

Od 1965. godine Odsek uređuje časopis nacionalnog značaja kategorije M 52 – Prilozi proučavanju jezika. Tokom 2002. godine pokrenuta je i edicija Lingvističke sveske, u kojoj je dosad štampano 10 knjiga.

Od školske 2002/2003. g. pri Odseku postoji i Centar za srpski jezik kao strani, u okviru kojeg se organizuje nastava tokom čitave školske godine (https://srpski-strani.com/; https://www.letnjaskolasrpskogjezika.com/).

Studije i studenti

Osnovne studije
Odsek za srpski jezik i lingvistiku matični je odsek za dva modula pri studijskom programu Jezik, književnost i kultura:  Srpski jezik i književnost i Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost.

Realizacijom oba modula obezbeđuje se sticanje kompetencija (1) za profesije neophodne u procesu obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (nastavnik srpskog jezika i književnosti; nastavnik srpskog kao nematernjeg/stranog jezika), kao i (2) za podizanje opšte jezičke kulture u društvu (lektori i redaktori srpskog jezika). Pored toga, nakon završenih studija studenti su u mogućnosti da obavljaju poslove jezičkih stručnjaka u institucijama kulture, naučnim institucijama, izdavačkim i medijskim kućama, bibliotekara, i dr.

Masterske akademske studije Srpski jezik i književnost
Modul omogućava studentima da prošire postojeća i steknu nova teorijska, praktična i stručna znanja. Sastavljen je od blokova izbornih predmeta u kojima je ponuđeno više praktičnih i teorijskih kurseva iz sinhronije i dijahronije, tako da studenti imaju široke mogućnosti da se opredele za različite kurseve u skladu sa svojim interesovanjima.

Masterske akademske studije Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
U okviru ovog modula studenti stiču uvid u savremene teorijsko-metodološke postavke u procesu usvajanja i predavanja srpskog kao nematernjeg/stranog  jezika, književnosti i kulture u zemlji i inostranstvu.

Doktorske studije Jezik i književnost
Polaznicima modula Jezik, u okviru doktorskih studija Jezik i književnost, omogućeno je da prate kurseve koji ih usmeravaju ka proučavanju srpskog jezika u njegovoj istorijskoj i savremenoj perspektivi, ali i ka različitim interdisciplinarnim i kontrastivnim istraživanjima.

Naučnoistraživački rad
Odsek je bio nosilac dvaju projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije: projekat Standardni srpski jeziksintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (od 2006); projekat Istorija srpskog jezika (od 2001).

Godine 2004/2005. Odsek bio nosilac projekta Govor Novog Sada pri Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Trenutno su nastavnici i saradnici Odseka uključeni u niz različitih projekata u zemlji i inostranstvu.

Međunarodna i međuinstitucionalna saradnja
U okviru programa mobilnosti Erazmus+ nastavnici sa Odseka boravili su na univerzitetima u Ludvigsburgu (Nemačka), Vroclavu (Poljska), Opolu (Poljska), Segedinu (Mađarska), Krakovu (Poljska), Bratislavi (Slovačka), Velikom Trnovu (Bugarska),  Zagrebu (Hrvatska) i dr. U okviru istog programa u razmeni su učestvovali i studenti: na univerzitetu u Krakovu (Poljska), Brnu (Češka), Aveiru (Portugalija), Torinu (Italija), Zagrebu (Hrvatska) i dr.

Pored toga, u okviru saradnje sa drugim naučnim i visokoobrazovnim institucijama Odsek je bio domaćin nastavnicima sa drugih univerziteta u zemlji i inostranstvu: sa Jagelonskog univerziteta u Krakovu (Poljska), Univerziteta Etveš Lorand u Budimpešti, univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, sa Instituta za srpski jezik SANU i dr.

Razmena studenata ostvarena je i u okviru programa Bilateralna razmena Lomonosov i NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickej), CEEPUS i dr.

Biblioteka
Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku osnovana je 1956. godine, odmah po osnivanju Fakulteta. Od samog početka stvarana je pažljivo i stručno tako da svojim fondom može da pruži studentima, nastavnicima i istraživačima uvid u lingvistička i filološka znanja i istraživanja. Fond monografskih publikacija broji preko 18.000 jedinica, a fond serijskih 270 naslova. Bogatstvu bibliotečkog fonda uveliko doprinose i legati: Legat Vere i Jovana Jerkovića i Legat Velimira Mihajlovića. Fondovi sadrže naučne monografije, studije, rečnike raznih profila, leksikone, enciklopedije, priručnike, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom, engleskom, ruskom, poljskom, bugarskom, makedonskom i drugim jezicima. Mnoga su izdanja digitalizovana i dostupna i u elektronskoj formi.

Vrh strane