О одсеку

О одсеку
Катедра за јужнословенске језике основана је 1954. године, када је и започео рад Филозофског факултета предавањем (1. децембра) Александра Белића.

Одсек за српски језик и лингвистику основан је 1993. године спајањем Института за јужнословенске језике и Катедре. Новосадска лингвистичка школа јесте центар чији су заштитни знак били и остали академици Павле и Милка Ивић. Угледу и препознатљивости Одсека значајан допринос дали су и проф. др Милица Грковић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Вера Јерковић, проф. др Јован Јерковић, проф. др Гордана Вуковић, проф. др Свенка Савић, академик Милорад Радовановић, проф. др Владислава Ружић, проф. др Вера Васић, проф. др Мирјана Бурзан, проф. др Љиљана Суботић, проф. др Пал Шандор, проф. др Љиљана Недељков, мр Мирјана Јоцић, проф. др Љиљана Петровачки, лектор Југослава Арсовић  и др. Тренутно на Одсеку ради низ угледних професора и млађих сарадника: академик Јасмина Грковић-Мејџор, проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Ивана Антонић, проф. др Нада Арсенијевић, проф. др Душанка Звекић Душановић, проф. др Слободан Павловић и др.

Од 1965. године Одсек уређује часопис националног значаја категорије М 52 – Прилози проучавању језика. Током 2002. године покренута је и едиција Лингвистичке свеске, у којој је досад штампано 10 књига.

Од школске 2002/2003. г. при Одсеку постоји и Центар за српски језик као страни, у оквиру којег се организује настава током читаве школске године (https://srpski-strani.com/; https://www.letnjaskolasrpskogjezika.com/).

Студије и студенти

Основне студије
Одсек за српски језик и лингвистику матични је одсек за два модула при студијском програму Језик, књижевност и култура:  Српски језик и књижевност и Српски као нематерњи и страни језик и књижевност.

Реализацијом оба модула обезбеђује се стицање компетенција (1) за професије неопходне у процесу образовања у основној и средњој школи (наставник српског језика и књижевности; наставник српског као нематерњег/страног језика), као и (2) за подизање опште језичке културе у друштву (лектори и редактори српског језика). Поред тога, након завршених студија студенти су у могућности да обављају послове језичких стручњака у институцијама културе, научним институцијама, издавачким и медијским кућама, библиотекара, и др.

Мастерске академске студије Српски језик и књижевност
Модул омогућава студентима да прошире постојећа и стекну нова теоријска, практична и стручна знања. Састављен је од блокова изборних предмета у којима је понуђено више практичних и теоријских курсева из синхроније и дијахроније, тако да студенти имају широке могућности да се определе за различите курсеве у складу са својим интересовањима.

Мастерске академске студије Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
У оквиру овог модула студенти стичу увид у савремене теоријско-методолошке поставке у процесу усвајања и предавања српског као нематерњег/страног  језика, књижевности и културе у земљи и иностранству.

Докторске студије Језик и књижевност
Полазницима модула Језик, у оквиру докторских студија Језик и књижевност, омогућено је да прате курсеве који их усмеравају ка проучавању српског језика у његовој историјској и савременој пeрспективи, али и ка различитим интердисциплинарним и контрастивним истраживањима.

Научноистраживачки рад
Одсек је био носилац двају пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије: пројекат Стандардни српски језиксинтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (од 2006); пројекат Историја српског језика (од 2001).

Године 2004/2005. Одсек био носилац пројекта Говор Новог Сада при Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Тренутно су наставници и сарадници Одсека укључени у низ различитих пројеката у земљи и иностранству.

Међународна и међуинституционална сарадња
У оквиру програма мобилности Еразмус+ наставници са Одсека боравили су на универзитетима у Лудвигсбургу (Немачка), Вроцлаву (Пољска), Ополу (Пољска), Сегедину (Мађарска), Кракову (Пољска), Братислави (Словачка), Великом Трнову (Бугарска),  Загребу (Хрватска) и др. У оквиру истог програма у размени су учествовали и студенти: на универзитету у Кракову (Пољска), Брну (Чешка), Авеиру (Португалија), Торину (Италија), Загребу (Хрватска) и др.

Поред тога, у оквиру сарадње са другим научним и високообразовним институцијама Одсек је био домаћин наставницима са других универзитета у земљи и иностранству: са Јагелонског универзитета у Кракову (Пољска), Универзитета Етвеш Лоранд у Будимпешти, универзитета у Београду, Крагујевцу, Нишу, са Института за српски језик САНУ и др.

Размена студената остварена је и у оквиру програма Билатерална размена Ломоносов и NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickej), CEEPUS и др.

Библиотека
Семинарска библиотека Одсека за српски језик и лингвистику основана је 1956. године, одмах по оснивању Факултета. Од самог почетка стварана је пажљиво и стручно тако да својим фондом може да пружи студентима, наставницима и истраживачима увид у лингвистичка и филолошка знања и истраживања. Фонд монографских публикација броји преко 18.000 јединица, а фонд серијских 270 наслова. Богатству библиотечког фонда увелико доприносе и легати: Легат Вере и Јована Јерковића и Легат Велимира Михајловића. Фондови садрже научне монографије, студије, речнике разних профила, лексиконе, енциклопедије, приручнике, појединачна издања и периодику на српском, енглеском, руском, пољском, бугарском, македонском и другим језицима. Многа су издања дигитализована и доступна и у електронској форми.

Врх стране