Контакт

Шеф Одсека: проф. др Исидора Бјелаковић
Заменик шефа: проф. др Марина Курешевић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: lingvist@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/459-626, 021/459-275

Врх стране