Senka Slijepčević

Senka Slijepčević, asistent

Kontakt
Kabinet 144
E-adresa senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne studije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu – Odsek za pedagogiju 2013. godine, prosečna ocena 9,27. Master studije je završila na istom Odseku 2014. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i stekla zvanje Master pedagog. Upisom na doktorske studije, a na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao student doktorskih studija od školske 2014/15. godine angažovana je u realizaciji vežbi pod mentorstvom predmetnih nastavnika. Nakon toga, 2016. godine je prvi put izabrana u zvanje asistenta na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od Januara 2015. godine do izbora u zvanje, bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i od tada do danas je uključena na naučnoistraživački projekat pod nazivom „Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene“, evidencioni broj III 47020. Pohađala je različite programe stručnog usavršavanja: programe usavršavanja akademskog osoblja TRAIN, seminar „Mentorstvo“ u okviru Tempus projekta „Master program liderstvo u obrazovanju“, ECDL napredni excel kurs itd.

Nastavni rad
Predmeti na kojima trenutno izvodi časove vežbi su:
- Porodična pedagogija 1 i 2
- Uvod u pedagogiju 1 i 2
- Metodika rada školskog pedagoga
- Pedagoško-metodički praktikum 3
- Savremeno roditeljstvo
- Partnerstvo porodice i vaspitno-obrazovne institucije
- Profesionalna orijantacija
- Uvod u pedagogiju (OAS Socijalni rad)
- Pedagoško liderstvo (MAS Liderstvo u obrazovanju)

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja obuhvataju metodiku rada školskog pedagoga sa posebnim fokusom na pitanja profesionalnog identiteta pedagoga u školskom kontekstu, kompetencija i uloga školskog pedagoga, savetodavnog rada u školi, kao i profesionalnog razvoja u zaposlenih u obrazovno-vaspitnoj delatnosti. Druga oblast interesovanja usmerena je na pitanja i probleme porodične pedagogije sa fokusom na pitanja roditeljske uloge i funkcija porodice.

Bibliografija (izbor)

  • Zuković, S. & Slijepčević, S.  (2019). Kompetencije za savetodavni rad iz perspektive školskih pedagoga. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 51 (1), 198-237. ISSN 0579-6431 UDK 371.12:37-051 DOI: https://doi.org/10.2298/ZIPI1901198Z
  • Zuković, S., Popović, D. & Slijepčević, S. (2019). Capacity of family system for peer violence prevention. The New Educational Review, 56 (2), 161-171. ISSN 1732-6729 DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.13
  • Zuković, S., Slijepčević, S. (2015). Roditeljska kontrola ponašanja dece na internetu i socijalnim mrežama. Nastava i vaspitanje, 2, 239-254.  ISSN 0547-3330 UDK 37 COBISS.SR-ID 6026754
  • Zuković, S., Milutinović, J., Slijepčević, S. (2016). Supervizija u institucijama formalnog i neformalnog obrazovanja. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 41 (2), 233-246. ISSN 0374-0730 UDK:371.13/.15:001.893 DOI: 10.19090/gff
  • Slijepčević, S., Zuković, S. (2015). Kompetencije pedagoga u kontekstu „društva koje uči“. Zbornik radova filozofskog fakulteta u Prištini, 45 (4), 137-152. ISSN 2217-8082 UDK 371.121 COBISS.SR-ID 10455311
  • Milutinović, J., Zuković, S., Slijepčević, S. (2017). Mišljenje nastavnika, roditelja i studenata pedagogije o modelu školovanja dece kod kuće, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42 (2), 289-302. ISSN 0374-0730  UDK 37.018.1 DOI 10.19090/gff.2017.2. 289-302.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane