Сенка Слијепчевић

Сенка Слијепчевић, асистент

Контакт
Кабинет 144
Е-адреса senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије завршила на Филозофском факултету у Новом Саду – Одсек за педагогију 2013. године, просечна оцена 9,27. Мастер студије је завршила на истом Одсеку 2014. године са просечном оценом 10,00 и стекла звање Мастер педагог. Уписом на докторске студије, а на основу одлуке Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, као студент докторских студија од школске 2014/15. године ангажована је у реализацији вежби под менторством предметних наставника. Након тога, 2016. године је први пут изабрана у звање асистента на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. Од Јануара 2015. године до избора у звање, била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање студената докторских академских студија и од тада до данас је укључена на научноистраживачки пројекат под називом „Дигиталне медијске технологије и друштвено образовне промене“, евиденциони број ИИИ 47020. Похађала је различите програме стручног усавршавања: програме усавршавања академског особља ТРАИН, семинар „Менторство“ у оквиру Темпус пројекта „Мастер програм лидерство у образовању“, ЕЦДЛ напредни еxцел курс итд.

Наставни рад
Предмети на којима тренутно изводи часове вежби су:
- Породична педагогија 1 и 2
- Увод у педагогију 1 и 2
- Методика рада школског педагога
- Педагошко-методички практикум 3
- Савремено родитељство
- Партнерство породице и васпитно-образовне институције
- Професионална оријантација
- Увод у педагогију (ОАС Социјални рад)
- Педагошко лидерство (МАС Лидерство у образовању)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања обухватају методику рада школског педагога са посебним фокусом на питања професионалног идентитета педагога у школском контексту, компетенција и улога школског педагога, саветодавног рада у школи, као и професионалног развоја у запослених у образовно-васпитној делатности. Друга област интересовања усмерена је на питања и проблеме породичне педагогије са фокусом на питања родитељске улоге и функција породице.

Библиографија (избор)

  • Zuković, S. & Slijepčević, S.  (2019). Kompetencije za savetodavni rad iz perspektive školskih pedagoga. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 51 (1), 198-237. ISSN 0579-6431 UDK 371.12:37-051 DOI: https://doi.org/10.2298/ZIPI1901198Z
  • Zuković, S., Popović, D. & Slijepčević, S. (2019). Capacity of family system for peer violence prevention. The New Educational Review, 56 (2), 161-171. ISSN 1732-6729 DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.13
  • Zuković, S., Slijepčević, S. (2015). Roditeljska kontrola ponašanja dece na internetu i socijalnim mrežama. Nastava i vaspitanje, 2, 239-254.  ISSN 0547-3330 UDK 37 COBISS.SR-ID 6026754
  • Zuković, S., Milutinović, J., Slijepčević, S. (2016). Supervizija u institucijama formalnog i neformalnog obrazovanja. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 41 (2), 233-246. ISSN 0374-0730 UDK:371.13/.15:001.893 DOI: 10.19090/gff
  • Slijepčević, S., Zuković, S. (2015). Kompetencije pedagoga u kontekstu „društva koje uči“. Zbornik radova filozofskog fakulteta u Prištini, 45 (4), 137-152. ISSN 2217-8082 UDK 371.121 COBISS.SR-ID 10455311
  • Milutinović, J., Zuković, S., Slijepčević, S. (2017). Mišljenje nastavnika, roditelja i studenata pedagogije o modelu školovanja dece kod kuće, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42 (2), 289-302. ISSN 0374-0730  UDK 37.018.1 DOI 10.19090/gff.2017.2. 289-302.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране