Olivera Knežević-Florić

Olivera Knežević-Florić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 142/II
Broj telefona: 021 450-419, 021 485 3925
E-adresa: florico@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu završila je magistarske studije Pedagogije, a doktorsku disertaciju pod nazivom Novi pristup integraciji pedagogije esencije i pedagogije egzistencije iz diskursa pedagogije društva znanja, odbranila je 2004. godine. Prvo radno iskustvo stiče u Predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo u Novom Sadu, na radnim mestima: pedagog- stručni saradnik, rukovodilac Pedagoško-psihološke službe, direktor Ustanove. Od 1998. godine radi na Odseku za Pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u svim zvanjima, a u zvanje redovnog profesora je izabrana 2013. godine.  Angažovana je na osnovnim, master i doktorskim studijama, domaćim i medjunarodnim naučnim projektima, programima stručnog usavršavanja i celoživotnog obrazovanja, kao i u radu univerzitetskih i fakultetskih stručnih organa (predsednik Saveta Fakulteta, član odbora za finansije UNS, prodekan za finansije Filozofskog fakulteta).  Kao autor ili koautor objavila je 12 monografija i više od 90 radova u naučnim časopisima i zbornicima radova.

Nastavni rad
-  Osnovne akademske studije: Metodologija pedagoških istraživanja 1, 2; Statistika u pedagoškim istraživanjima; Osnove  socijalne pedagogije.
- Master akademske studije: Socijalna pedagogija; Kvalitativna istraživanja u pedagogiji; Kvalitativni i kvantitativni nacrti istraživanja; Uvod u liderstvo.
- Doktorske studije: Opšta pedagogija sa savremenom filozofijom obrazovanja; Metodologija naučno-pedagoškog rada.

Naučno-istraživački rad
- Uža naučna oblast: Pedagogija
- Posebne oblasti interesovanja: istraživanje pedagoških problema iz ugla nove istraživačke paradigme, opšte obrazovanje u diskursu društva znanja, liderstvo u obrazovanju i menadžment u učionici.

Bibliografija (izbor)
- Lungulov, B., Knežević Florić, O., & Ninković, S. (2019). Teacher education in the Republic of Serbia. In K.G. Karras & C.C. Wolhuter (Eds.), International handbook of teacher education worlwide – Vol 3 (pp. 187-204). Nikosia: HM Studies.
- Ninković, S.,&Knežević Florić, O. (2018). Validation of the Serbian version of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES). Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 50(1), 72-92. doi: 10.2298/ZIPI1801072N
- Ninković, S.,&Knežević Florić, O. (2018). Transformational school leadership and teacher self-efficacy as predictors of perceived collective teacher efficacy. Educational Management, Administration &Leadership, 48(1), 49-64. doi:10.1177/1741143216665842
- Ninković, S. i Knežević Florić, O. (2014). Utemeljena teorija – znanje za teoriju i praksu. Nastava i vaspitanje, 63(4), 581-593.
- Zuković, S., Knežević-Florić, O., &Ninković, S.(2012). Adolescents’ perception of coping strategies within families. Ljetopis socijalnog rada, 19(2), 275-296.
- Knežević-Florić, O. i Ninković, S.(2012). Horizonti istraživanja u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Knežević-Florić, O. (2008). Pedagog u društvu znanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Knežević-Florić, O. (2005). Pedagogija razvoja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
- Andevski, M., Knežević-Florić, O. (2002). Obrazovanje i održivi razvoj. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Kompletna bibliografija

 

Vrh strane