Оливера Кнежевић-Флорић

Оливера Кнежевић-Флорић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 142/II
Број телефона: 021 450-419, 021 485 3925
Е-адреса: florico@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена у Новом Саду, где је завршила основну и средњу школу. Основне студије Педагогије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету завршила је магистарске студије Педагогије, а докторску дисертацију под називом Нови приступ интеграцији педагогије есенције и педагогије егзистенције из дискурса педагогије друштва знања, одбранила је 2004. године. Прво радно искуство стиче у Предшколској установи Радосно детињство у Новом Саду, на радним местима: педагог- стручни сарадник, руководилац Педагошко-психолошке службе, директор Установе. Од 1998. године ради на Одсеку за Педагогију, Филозофског факултета у Новом Саду у свим звањима, а у звање редовног професора је изабрана 2013. године.  Ангажована је на основним, мастер и докторским студијама, домаћим и медјународним научним пројектима, програмима стручног усавршавања и целоживотног образовања, као и у раду универзитетских и факултетских стручних органа (председник Савета Факултета, члан одбора за финансије УНС, продекан за финансије Филозофског факултета).  Као аутор или коаутор објавила је 12 монографија и више од 90 радова у научним часописима и зборницима радова.

Наставни рад
-  Основне академске студије: Методологија педагошких истраживања 1, 2; Статистика у педагошким истраживањима; Основе  социјалне педагогије.
- Мастер академске студије: Социјална педагогија; Квалитативна истраживања у педагогији; Квалитативни и квантитативни нацрти истраживања; Увод у лидерство.
- Докторске студије: Општа педагогија са савременом филозофијом образовања; Методологија научно-педагошког рада.

Научно-истраживачки рад
- Ужа научна област: Педагогија
- Посебне области интересовања: истраживање педагошких проблема из угла нове истраживачке парадигме, опште образовање у дискурсу друштва знања, лидерство у образовању и менаџмент у учионици.

Библиографија (избор)
- Lungulov, B., Knežević Florić, O., & Ninković, S. (2019). Teacher education in the Republic of Serbia. In K.G. Karras & C.C. Wolhuter (Eds.), International handbook of teacher education worlwide – Vol 3 (pp. 187-204). Nikosia: HM Studies.
- Ninković, S.,&Knežević Florić, O. (2018). Validation of the Serbian version of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES). Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 50(1), 72-92. doi: 10.2298/ZIPI1801072N
- Ninković, S.,&Knežević Florić, O. (2018). Transformational school leadership and teacher self-efficacy as predictors of perceived collective teacher efficacy. Educational Management, Administration &Leadership, 48(1), 49-64. doi:10.1177/1741143216665842
- Ninković, S. i Knežević Florić, O. (2014). Utemeljena teorija – znanje za teoriju i praksu. Nastava i vaspitanje, 63(4), 581-593.
- Zuković, S., Knežević-Florić, O., &Ninković, S.(2012). Adolescents’ perception of coping strategies within families. Ljetopis socijalnog rada, 19(2), 275-296.
- Knežević-Florić, O. i Ninković, S.(2012). Horizonti istraživanja u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Knežević-Florić, O. (2008). Pedagog u društvu znanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Knežević-Florić, O. (2005). Pedagogija razvoja. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
- Andevski, M., Knežević-Florić, O. (2002). Obrazovanje i održivi razvoj. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Комплетна библиографија

 

Врх стране