Borka Malčić

Borka Malčić, docent

Kontakt
Kabinet: 100
Broj telefon: 063500802
E-adresa: borka.malcic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Borka Malčić (rođ. Majstorović) je Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Novom Sadu. Završila je osnovne akademske studije i master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Završila Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu na smeru sport, nastavna grupa trener tenisa. Završila je master studije Menadžmenta u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu, ACIMSI. 2018. godine doktorirala je na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tema disertacije bila je: Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih.

Od 2010.godine bila je zaposlena kao sportski pedagog i trener u Tenis klubu “Winner” iz Novog Sada. Od 2012. godine radi kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za pedagogiju. Od 2015.godine, zaposlena je kao asistent na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na odseku za Pedagogiju.

Borka Malčić je saradnik Centra za podršku studentima i član stručnog veća Pedagoškog centra na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2018.godine istraživač na projektu “Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi”, br.179010, čiju realizaciju finansira Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastavni rad
Andragogija 1 i 2 predavanja zajedno sa prof. Milicom Andevski; Andragogija 1 i 2 vežbe; Didaktika 1 i 2 vežbe, Obrazovne tehnologije vežbe, Didaktika za Angliste vežbe.

Naučno-istraživački rad
Andragogija, Pedagogija trećeg životnog doba, Pedagogija sporta, Menadžment u obrazovanju.

 Bibliografija (izbor)

  1. Malčić, B. (2016). Aktuelni programi celoživotnog učenja kao imperativ današnjice. Pedagoška stvarnost, 3, 474-483.
  2. Malčić, B., & Marić Jurišin, S. (2017). Physical activity as an educational dimension in the contemporary pre-school curricula in the world and in Serbia. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 17 Supplement issue 1, 40-47. Doi: 10.7752/jpes.2017.s1007.
  3. Malčić, B., Tančić, N., & Kostović, S. (2017). Dimenzije uloge nastavnika u visokoškolskoj nastavi iz perspektive studenata. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2), 259-273. DOI: 10.19090/gff.2017.2.259-273.
  4. Malčić, B. (2018). Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih. Doktorska disertacija. UDK 796.011.1-057.875 796.077.2-057.875. 210str.
  5. Malčić, B. (2018). Teorijske osnove samorazvoja i samoefikasnosti odraslih u kontekstu njihovih interesovanja za fizičke aktivnosti. Zbornik Odseka za Pedagogiju, 27/2018, 85-104. Doi: 10.19090/zop.2018.27.85-104.
  6. Malčić, B. (2019). Fizička aktivnost u detinjstvu kao prediktor sportsko-rekreativnih interesovanja u odraslom dobu. Pedagoška stvarnost, 1, 76-89. Doi: 10.19090/ps.2018.1.76-89.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane