Miloš Miladinov

Miloš Miladinov, asistent

Kontakt
Kabinet: 104
Telefon: 021 485 3860
E-adresa: milos.miladinov@ff.uns.ac.rs

Biografija
Miloš Miladinov (1992) po završetku osnovnih i master studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 2017. godine, na istom mestu, upisuje doktorske studije filozofije. Akademsku karijeru započinje 2014. godine kao student-saradnik van radnog odnosa na Akademiji umetnosti Alfa univerziteta u Beogradu. Od 2016. do 2018., u dva navrata, angažovan je kao saradnik u nastavi na Odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a od 2018. na istom mestu radi u zvanju asistenta. Dva puta bio je stipendista fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja za 2014/15 i 2015/16 školsku godinu. Član je upravnog odbora Estetičkog društva Srbije i član je Srpskog filozofskog društva. Od stranih jezika tečno govori engleski i u procesu je učenja nemačkog jezika. Nešto slabije govori španski i ima osnovno znanje japanskog. 2013. i 2014. godine učestvovao je u radu međunarodne filozofske škole Felix Romuliana u Zaječaru. 2015. godine pohađa seminar „Savremena čitanja tehnologije“, koji organizuje Napon na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Njegov master rad Iskustvo umetničkog dela u filozofiji Hajdegera i Benjamina uvršten je u uži izbor za nagradu Dr Zoran Đinđić.

Nastavni rad
Studije filozofije: Filozofija srednjeg veka, Filozofija novog veka, Opšta metodologija, Filozofija politike, Filozofska terminologija, Filozofija kulture.
Kursevi na drugim studijskim grupama: Istorija filozofije, Osnovi filozofije, Filozofija kulture.

Naučno-istraživački rad
Estetika, filozofija umetnosti, filozofija kulture, filozofija tehnike, Hajdegerova filozofija, filozofska terminologija, filozofija srednjeg veka i renesanse, filozofija novog veka, savremena filozofija, fenomenologija, hermeneutika, filozofija medija, Kritička teorija, filozofija obrazovanja.

Bibliografija (izbor)
- Miladinov, M., „Relation Between Education and Beauty in Plato’s Philosophy”, u: Proceedings of the European Society for Aesthetics (ed. Dan Eugen-Ratiu, Connell Vaughan), vol. 9, European Society for Aesthetics, 2017., str. 362-374. ISSN 1664-5278.
- Miladinov, M, „Aesthetics of New Media and Contemporary Educational Practices“, u: 21st International Congress of Aesthetics. Proceedings, Faculty of Architecture Belgrade, The Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), International Association for Aesthetics (IAA), Beograd, 2019., str. 1098-1103. ISBN 978-86-7924-224-2.
- Miladinov, M., „Prevladavanje tradicionalnog pojma forme umetničkog dela u Hajdegerovom prevladavanju estetike”, u: Draškić Vićanović, I., Grubor, N., Popović, U. i Novaković, M. (ur.), Problem forme, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2016., str. 217-235. ISBN 978-86-920749-0-5.
- Miladinov, M., „Umetnost i kulturna industrija u Adornovoj filozofiji”, ARHE, god. XIII, br. 26, Novi Sad, 2016., str. 169-179. ISSN 1820-0958.
- Miladinov, M., „Hajdegerov fenomenološko-hermeneutički metod”, ARHE, god. XIV, br. 28, Novi Sad, 2017., str. 197-208.  ISSN 1820-0958.
- Miladinov, M., „Susret evropske i azijske misli u Hajdegerovoj poznoj filozofiji”, Interkulturalnost, br. 12, Novi Sad, 2016., str. 29-37. ISSN 2217-4893.
- Miladinov, M., „Platonova estetička paideia”, Theoria, br. 62, Beograd, 2019., str. 69-82. ISSN 0351-2274.
- Miladinov, M., „Hajdegerovi pojmovi sveta i zemlje. Problem iskustva umetničkog dela“, ARHE, god. XV, br. 30, Novi Sad, 2018., str. 149-162. ISSN 1820-0958.
- Miladinov, M., „Ima li potrebe za filozofskom estetikom”, Kultura, br. 161, Beograd, 2018., str. 317-328. ISSN 0023-5164.
- Miladinov, M., „Hajdegerova filozofija jezika. O (ne)mogućnosti interkulturalnog dijaloga“, u: InterKult 2017, vol. 1, Novi Sad, 2018., str. 317-333. ISBN 978-86-80707-68-6.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane