Engleski jezik i književnost

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (ANGLISTA)

Prijemni ispit na Odseku za anglistiku Univerziteta u Novom Sadu obuhvata proveru znanja iz engleskog jezika i engleske književnosti. Ispit ima pismeni i usmeni deo: pismeni deo ispita traje ukupno 90 minuta, a usmeni deo oko 15 minuta po kandidatu. Na pismenom delu ispita kandidat može da osvoji do 50 bodova, a na usmenom delu ispita do 10 bodova.

1.  Pismeni deo ispita iz engleskog jezika
Na pismenom delu ispita iz engleskog jezika proverava se poznavanje engleske leksike (uključujući i idiomatske izraze) i engleske gramatike (morfologije i sintakse). Na ovom delu ispita postoje pitanja koja podrazumevaju odabiranje tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih rešenja, zadaci u kojima treba upisati određenu reč ili izraz u dati tekst, kao i zadaci koji zahtevaju transformaciju rečenične strukture.

Jezički deo testa sastoji se iz tri celine. Prva celina testira poznavanje vokabulara na osnovu testa višestrukog izbora (pet zadataka) i derivacije reči u rečenici (pet reči). Ovi zadaci ispituju adekvatnu upotrebu reči u zadatom kontekstu, poznavanje frazalnih glagola i idioma. Druga celina proverava poznavanje gramatike engleskog jezika. Ona uključuje test višestrukog izbora (sedam rečenica u kojima kandidati treba da odaberu jedini ispravni odgovor) i tri rečenice u kojima se traži transformacija tako da se u potpunosti sačuva značenje zadate rečenice. Znanje koje se ovde testira uključuje upotrebu morfoloških i sintaksičkih struktura, upotrebu vremena, oblika leksičkih i modalnih glagola, članova, itd. Poslednja celina jeste test popunjavanja praznina (fill-in ili Cloze test), gde kandidati u tekstu treba da upotrebe adekvatnu reč zaključujući na osnovu smisla teksta. Ovaj zadatak testira produkciju kandidata, budući da uključuje sve nivoe znanja pisanog jezika – leksički, gramatički i pragmatički.

Preporučena literatura:
Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Hlebec, B. (1995), Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press.
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.

NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga. Takođe se preporučuju svi udžbenici za srednje škole (gimnazije i srednje stručne škole) koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

2. Pismeni deo ispita iz oblasti književnosti pisane na engleskom jeziku
Književni deo prijemnog ispita za studije Engleskog jezika i književnosti sastoji se iz pet celina koje ispituju razumevanje teksta, poznavanje istorije i teorije književnosti, kao i opštu kulturu. Prvi deo se sastoji od jednog pitanja i testira prepoznavanje proznih žanrova poput naučne fantastike, autobiografije, gotskog romana i slično, dok drugi čine četiri pitanja usredsređena na razumevanje proznog teksta (razumevanje konkretnih delova teksta, likova i/ili odnosa između njih, tona, atmosfere, okruženja i slično.). Pet pitanja iz trećeg dela ispituju poznavanje istorije i teorije književnosti (autori i njihova dela, periodi, pokreti, književni termini, stilske figure, književni rodovi i vrste i slično) dok je četvrti deo sličan drugom po tome što testira razumevanje teksta, ali se pet pitanja u ovom delu odnose na pesmu ili deo pesme (prepoznavanje šeme rime, stilskih figura, tona, konkretnih delova/stihova i slično). Pet pitanja u petoj celini ovog dela testa ispituje znanje iz oblasti istorije i kulture anglofonih zemalja i opšta mesta u poznavanju Biblije i/ili mitologije.

Preporučena literatura:
Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of  English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Srednjoškolski udžbenici iz engleskog jezika.

NB: U obzir dolaze i druga izdanja navedenih knjiga kao i druge knjige iz tih oblasti (teorije književnosti, rečnici književnih termina i antologije).

3. Usmeni deo prijemnog ispita
Usmeni deo prijemnog ispita podrazumeva razgovor (conversation) na engleskom jeziku na zadatu temu.

Komponente prijemnog ispita
Pismeni i usmeni delovi prijemnog ispita obuhvataju sledeće komponente i na njima se može dobiti sledeći maksimalni broj bodova:

PISMENI ISPIT
rečnik: 10 bodova
gramatika: 10 bodova
test popunjavanja: 10 bodova
engleska književnost: 20 bodova

USMENI ISPIT: 10 bodova

 

 

Vrh strane