Енглески језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (АНГЛИСТА)

Пријемни испит на Одсеку за англистику Универзитета у Новом Саду обухвата проверу знања из енглеског језика и енглеске књижевности. Испит има писмени и усмени део: писмени део испита траје укупно 90 минута, а усмени део око 15 минута по кандидату. На писменом делу испита кандидат може да освоји до 50 бодова, а на усменом делу испита до 10 бодова.

1.  Писмени део испита из енглеског језика
На писменом делу испита из енглеског језика проверава се познавање енглеске лексике (укључујући и идиоматске изразе) и енглеске граматике (морфологије и синтаксе). На овом делу испита постоје питања која подразумевају одабирање тачног одговора од неколико понуђених решења, задаци у којима треба уписати одређену реч или израз у дати текст, као и задаци који захтевају трансформацију реченичне структуре.

Језички део теста састоји се из три целине. Прва целина тестира познавање вокабулара на основу теста вишеструког избора (пет задатака) и деривације речи у реченици (пет речи). Ови задаци испитују адекватну употребу речи у задатом контексту, познавање фразалних глагола и идиома. Друга целина проверава познавање граматике енглеског језика. Она укључује тест вишеструког избора (седам реченица у којима кандидати треба да одаберу једини исправни одговор) и три реченице у којима се тражи трансформација тако да се у потпуности сачува значење задате реченице. Знање које се овде тестира укључује употребу морфолошких и синтаксичких структура, употребу времена, облика лексичких и модалних глагола, чланова, итд. Последња целина јесте тест попуњавања празнина (fill-in или Cloze тест), где кандидати у тексту треба да употребе адекватну реч закључујући на основу смисла текста. Овај задатак тестира продукцију кандидата, будући да укључује све нивое знања писаног језика – лексички, граматички и прагматички.

Препоручена литература:
Hewings, Martin (2005). Advanced Grammar in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press; 2nd edition.
Хлебец, Б. (1995), Граматика енглеског језика за средње школе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Leaney, Cindy (2005). In the Know: Understanding and using idioms (with CD-ROM) Over 800 idioms researched in the Cambridge International Corpus for their frequency, meaning, and use. Cambridge University Press.
Leech, G. (1991), An A-Z English Grammar, Nelson.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use (with CD-ROM). Cambridge University Press.
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2007). English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press.
Murphy, R. (1995), English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Swan, Michael (2005). Practical English Usage. Oxford University Press; 3rd edition.
Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar (Textbook, Exercises 1, Exercises 2). Oxford University Press, 3rd edition.
Vince,Michael (2004). Advanced Language Practice with Key.Macmillan ELT; 2nd edition.

НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига. Такође се препоручују сви уџбеници за средње школе (гимназије и средње стручне школе) које је одобрило Министарство просвете Републике Србије.

2. Писмени део испита из области књижевности писане на енглеском језику
Књижевни део пријемног испита за студије Енглеског језика и књижевности састоји се из пет целина које испитују разумевање текста, познавање историје и теорије књижевности, као и општу културу. Први део се састоји од једног питања и тестира препознавање прозних жанрова попут научне фантастике, аутобиографије, готског романа и слично, док други чине четири питања усредсређена на разумевање прозног текста (разумевање конкретних делова текста, ликова и/или односа између њих, тона, атмосфере, окружења и слично.). Пет питања из трећег дела испитују познавање историје и теорије књижевности (аутори и њихова дела, периоди, покрети, књижевни термини, стилске фигуре, књижевни родови и врсте и слично) док је четврти део сличан другом по томе што тестира разумевање текста, али се пет питања у овом делу односе на песму или део песме (препознавање шеме риме, стилских фигура, тона, конкретних делова/стихова и слично). Пет питања у петој целини овог дела теста испитује знање из области историје и културе англофоних земаља и општа места у познавању Библије и/или митологије.

Препоручена литература:
Oxford Companion to English Literature (1985), Oxford: Oxford University Press.
Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. 1986.
Školski rečnik književnih termina. Beograd: BIGZ školstvo. 2012.
Tartalja, Ivo (2003), Teorija književnosti, Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
The Norton Anthology of American Literature.New York: W. W. Norton & Company. 2012.
The Norton Anthology of  English Literature. New York:W. W. Norton & Company. 2006.
Velek, Rene i Voren, Ostin.Teorija književnosti. Beograd: Nolit. 1974.
Živković, Dragiša. Teorija književnosti sa teorijom pismenosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika. 1992.
Srednjoškolski udžbenici iz engleskog jezika.

НБ: У обзир долазе и друга издања наведених књига као и друге књиге из тих области (теорије књижевности, речници књижевних термина и антологије).

3. Усмени део пријемног испита
Усмени део пријемног испита подразумева разговор (conversation) на енглеском језику на задату тему.

Компоненте пријемног испита
Писмени и усмени делови пријемног испита обухватају следеће компоненте и на њима се може добити следећи максимални број бодова:

ПИСМЕНИ ИСПИТ
речник: 10 бодова
граматика: 10 бодова
тест попуњавања: 10 бодова
енглеска књижевност: 20 бодова

УСМЕНИ ИСПИТ: 10 бодова

 

 

Врх стране