Konkurs

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini

DRUGI UPISNI ROK

 

Konkurs OAS 2023/24. II rok (pdf)

 

Telefon: +381 21 450 690
Studentska služba: +381 21 485 3976 i +381 21 450 628
Žiro račun: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs
Internet adresa: www.ff.uns.ac.rs

 

 1. Broj slobodnih mesta za upis studenata

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Na fakultet se može upisati ukupno 334 studenata, i to:
- 90 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 244 samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Napomena:
U skladu sa Odlukom Pokrajinske vlade u prvu godinu osnovnih akademskih studija u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po programu afirmativnih mera mogu se upisati studenti:
1
) državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2022/23. godini srednju školu završili u inostranstvu – 1 student

Ukupan broj budžetskih i samofinansirajućih studenata ne može biti veći od onog koji je određen dozvolom za rad za svaki studijski program, saglasno odredbi člana 99. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju. Upis kandidata po afirmativnim merama može smanjiti broj samofinansirajućih studenata na pojedinim studijskim programima.

2. Uslovi konkurisanja:

U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu mogu se upisati kandidati koji su u Republici Srbiji završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Bliži uslovi upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu određuju se Pravilnikom o upisu na studijske programe UNS,  Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet, Konkursom za upis kandidata koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu i odgovarajućim studijskim programima.

3. Polaganje prijemnog ispita:

Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata odgovarajuće programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispiti se održavaju posebno za svaki studijski program osnovnih akademskih studija. Način polaganja prijemnog ispita i način bodovanja rezultata prijemnog ispita predviđeni su Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Sadržaj, način polaganja i vrednovanja prijemnog ispita nalaze se u informatoru  za svaki studijski program koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Prijemni ispit ili deo prijemnog ispita ne polažu:

- kandidati koji su u trećem i/ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta;

Pravo da se postignuti uspeh na republičkom, odnosno međunarodnom takmičenju iz odgovarajućeg predmeta vrednuje maksimalnim brojem bodova ostvaruje se tako što kandidat podnosi:
- molbu
- odgovarajuću diplomu dekanu Fakulteta prilikom podnošenja prijave za polaganje prijemnog ispita
- dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita

4. Konkursni rokovi:

Drugi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata – 4. i 5. septembar 2023. godine
 • polaganje prijemnog ispita – 7. septembar 2023. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste – 8. septembar 2023. godine
 • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu – 11. septembar 2023. godine
 • objavljivanje konačne rang liste – 11. septembar 2023. godine
 • upis primljenih kandidata –12. septembar 2023. godine

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata (ne treba overavati fotokopije):
- svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
- diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
- ličnu kartu (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu) i
- original dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na prijemni ispit ponesu sa sobom važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

 • Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije u okviru afirmativnih mera, dužni su da se o tome izjasne prilikom podnošenja dokumentacije za prijavu na Konkurs. Naknadno podnošenje  dokumentacije nećemo uvažiti!

5a) Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored podnetih fotokopija podnosi:
- dva obrasca  ŠV-20;
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
- dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente;
- indeks
- original diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.

 Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

 • 1. rata prilikom upisa godine
 • 2. rata do 10. januara
 • 3. rata do 10. marta
 • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

6. Novčane naknade:

 • za polaganje prijemnog ispita: 7.000,00 dinara
 • za upis i premiju kolektivnog osiguranja: 8.500,00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis na taj studijski program.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.

Napomena: Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupni broj bodova na rang listi za upis na OAS, onda se prednost daje kandidatu koji je u okviru ukupnog broja bodova ostvario veći broj bodova na prijemnom ispitu.

Ako se kandidat koji je na konačnoj/opštoj rang listi rangiran u okviru broja predviđenog za upis ne upiše u roku utvrđenom u ovom Konkursu, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj/opštoj rang listi.

Napomena: Prilikom prijave na konkurs za upis na prvi stepen studija, kandidat može da konkuriše na najviše tri studijska programa. Ukoliko konkuriše na više od jednog studijskog programa, kandidat mora da označi koji studijski program mu je primarni, a koji program ili programi su dopunski. Kandidat polaže prijemni ispit za studijski program koji je označio kao primarni.

Nakon polaganja prijemnog ispita i objavljivanja rang liste, kandidat koji je stekao uslov za upis može se upisati samo na jedan studijski program na teret budžeta.

Prilikom rangiranja kandidata u okviru studijskog programa, prioritet imaju kandidati koji su taj studijski program označili kao primarni.

Kandidati koji su stekli pravo upisa na teret budžeta na primarnom studijskom programu, neće se rangirati na listama studijskih programa koje su naveli kao dopunske.

Kandidati koji su stekli pravo upisa u svojstvu samofinansirajućeg studenta ili nisu stekli pravo upisa na primarni studijski program, rangiraće se, osim na rang listi primarnog programa, i na rang listama studijskih programa koje su naveli kao dopunske, ali samo ako je na tim studijskim programima preostalo slobodnih mesta (u odnosu na raspisanu kvotu)*. U tom slučaju, kandidat ima mogućnost da bira na koji program želi da se upiše u zavisnosti od svojih afiniteta ili pozicija na različitim rang listama. Rangiranje kandidata u okviru preostalih slobodnih mesta vrši se na osnovnu ukupnog broja poena ostvarenih na prijemnom  ispitu, bez obzira na to koji ispit je kandidat polagao, za sve studijske programe osim za studijski program Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom.

* Da bi mogao biti rangiran na studijskom programu Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom kao na dopunskom programu, kandidat mora da položi prijemni ispit na nekom od programa strane filologije: Engleski jezik i književnost, Nemački jezik i književnost, Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom ili Ruski jezik i književnost.

Kandidat može da se prijavi na više studijskih programa i da na svakom polaže prijemni ispit, u tom slučaju kandidat ne može da se opredeli za dopunske programe.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

9. Upis stranih državljana:

Strani državljanin se može upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državljanin polaže prijemni ispit.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin se može upisati na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju i uverenje o državljanstvu.

Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku. Ukoliko kandidat ostvari pravo upisa a nostrifikacija nije završena, može se uslovno upisati uz obavezu dostavljanja rešenja o nostrifikaciji do početka nastave.

Kandidati iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Pre upisa kandidat strani državljanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje odgovarajućim uverenjem.

Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlja Centar za srpski jezik kao strani.

            - Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.
            - Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

10. Napomena:

Uslovi upisa kandidata državljana Crne Gore, državljana Republike Srbije koji su školovanje završili u inostranstvu, pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja kao i lica sa invaliditetom i pripadnika Romske nacionalne manjine biće regulisani uputstvom za sprovođenje konkursa i opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

Studijska grupa

TELEFON
(+ 381 21)

Srpski jezik i književnost

485-3973

Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost

485-3973

Srpska književnost i jezik

485-3971

Komparativna književnost

485-3971

Engleski jezik i književnost

485-3972

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

485-3972

Nemački jezik i književnost

485-3975

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

485-3975

Ruski jezik i književnost

485-3970

Mađarski jezik i književnost

485-3973

Slovački jezik i književnost

485-3971

Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

485-3971

Rusinski jezik i književnost

485-3971

Istorija

485-3975

Pedagogija

485-3973

Psihologija

485-3971

Sociologija

485-3970

Socijalni rad

485-3970

Filozofija

485-3970

Žurnalistika

485-3972

Komunikologija i odnosi sa javnošću

485-3972

Kulturologija

485-3975

Italijanski jezik, književnost i kultura

485-3974

Španski jezik, književnost i kultura

485-3974

Centar za Srpski jezik kao strani

459-626

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

Vrh strane