Kulturologija (2020)

Osnovne akademske studije Kulturologije nude moderno obrazovanje za interkulturno komuniciranje, interdisciplinarnu analizu fenomena kulture i upravljanje politikama i projektima u oblasti kulture. Program je koncipiran imajući na umu osobenosti Vojvodine kao multinacionalne kulturne sredine, kao i sve izraženije potrebe za interkulturnom prekograničnom saradnjom i daljim evropskim integracijama.  Studenti koji završe osnovne akademske studije Kulturologije osposobljeni su za obavljanje poslova interkulturnog medijatora, učesnika u domaćim međunarodnim i prekograničnim projektima i kulturim događajima, za rad u javnim, privatnim i nevladinim organizacijama, u ustanovama kulture i turizma.

Kulturologija je inovativno i interdisciplinarno polje koje izučava načine na koje kultura oblikuje i preoblikuje ljudsko iskustvo, svakodnevni život, i društvene odnose. U pitanju je teorijska i praktična disciplina koja detaljno proučava sve aspekte kulture: visoku, masovnu i popularnu, tradicionalnu i savremenu, većinsku i manjinsku, jezičku, vizuelnu, muzičku, medijsku, digitalnu kulturu. Na osnovnim studijama Kulturologije integralno se stiču znanja iz maternjeg i tri strana jezika, istorije, kulture i umetnost evropske civilizacije, analiziraju se kulturne veze i susreti kultura. Stiču se znanja i veštine kritičkog razmišljanja, upravljanja projektima i sprovođenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja.

Student posle završenih studija stiče akademski naziv diplomirani kulturolog.
Informator o upisu
Otvorena vrata

Stručni naziv: Diplomirani kulturolog

Studijski program
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Cultural Studies (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Koordinator studijskog programa: prof. dr Željko Milanović
E-adresa: kulturologija@ff.uns.ac.rs

 

Vrh strane