15KKKK57 - Popularna kultura i životni stilovi

Specifikacija predmeta
Naziv Popularna kultura i životni stilovi
Akronim 15KKKK57
Studijski program Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima upis na odgovarajuću godinu studija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa najvažnijim sociološkim pristupima u izučavanju popularne kulture i životnih stilova, njenim sadržajima i uticajem, kao i njihovim društvenim i kulturnim kontekstom, posebno u savremenom svetu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Usvajanje znanja, ovladavanje naučno-kategorijalnim aparatom za razumevanje pojava popularne kulture i značaja životnih stilova; osposobljavanje za analitičko i kritičko sagledavanje sadržaja popularne kulture i životnih stilova u sklopu društvenih i kulturnih procesa i tvorevina; razvijanje sposobnosti za vrednovanje kulturnih tvorevina i sadržaja različitog nivoa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave problemi određenja popularne kulture i njenog razgraničenja od masovne kulture; problemi društvene, kulturne i tehničke uslovljenosti popularne kulture; popularna kultura, životni stilovi i potrošačko društvo; vrednosne orijentacije, popularna kultura i životni stilovi; međusobna uslovljenost subkultura, popularne kulture i životnih stilova; savremeni društveni procesi, globalizacija, popularna kultura i životni stilovi; životni stilovi, društvena struktura i socijalna stratifikacija; popularna kultura, životni stilovi i slobodno vreme; problemi individualizacije i identiteta u popularnoj kulturi i životnim stilovima.
  Sadržaj praktične nastave Proučavanje bazične literature i problemskih studija iz sociologije popularne kulture i životnih stilova, diskusije o pročitanim problemima, njihovom naučnom značaju i društvenim i kulturnim posledicama.
  Literatura
  1. Čejni, Dejvid (2003): Životni stilovi. Beograd: Clio.
  2. Đorđević, Jelena (2009): Postkultura. Beograd: Clio.
  3. Đorđević, Jelena (prir.) (2012): Studije kulture. Beograd: Službeni glasnik
  4. Fisk, Džon (2001): Popularna kultura. Beograd: Clio.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, proučavanje stručne literature, diskusije, konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20
  Vrh strane