15FM012 - Studijsko istraživački rad

Specifikacija predmeta
Naziv Studijsko istraživački rad
Akronim 15FM012
Studijski program Filozofija
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima nema Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta • sposobnost za aktivnu primenu znanja i veština neophodnih za utvrđivanje predmeta istraživanja, planiranje istraživanja, pripremanje radne bibliografije, prikupljanje i analiziranje istorijskih izvora i literature, izradu nacrta strukture rada i saopštavanje rezultata istraživanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) • osposobljenost studenta za planiranje i realizaciju istraživanja i pisanje master rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Definisanje teme, odnosno predmeta istraživanja i u skladu s tim izbor odgovarajućih metoda i tehnika istraživanja, utvrđivanje teorijskog okvira istraživanja. • Sastavljanje radne bibliografije i izrada plana istraživanja. • Prikupljanje i analiziranje relevantne građe i literature. • Definisanje strukture rada (uvod, glave, poglavlja, zaključak, bibliografija itd.). • Kritičko promišljanje eksecerpirane građe i relevantne literature. • Pisanje prve verzije master rada.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Dostupne relevantne reference. Relevantne internet adrese.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 0 20
   Metode izvođenja nastave Individualne konsultacije sa mentorom rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50
   Vrh strane