15FLFL039 - Filozofija jezika

Specifikacija predmeta
Naziv Filozofija jezika
Akronim 15FLFL039
Studijski program Filozofija
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema posebnog uslova. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti budu upoznati sa istorijskim razvojem filozofskog interesa za jezik i da dobiju uvid u sistematske aspekte problema jezika koji su bili (a mnogi još uvek jesu) bitni za filozofiju.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod predmeta je da studenti posle iscrpnijeg bavljenja preporučenom literaturom umeju razaznati šta su specifično filozofski problemi jezika i da prepoznaju značaj kritičkog promišljanja jezika za filozofiju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pojam filozofije jezika. Istorija filozofije jezika. Antički kontekst: logika i retorika. Začeci kritike jezika (nominalizam, engleski empirizam). Idealističko poimanje jezika. Hermeneutika. Strukturalizam i dekonstrukcija. Analitička filozofija. Sistematski problemi: Pojam značenja. Razlika između značenja i smisla. Jezičke konvencije. Upotreba i zloupotreba reči. Pragmatika, jezičke igre, teorija govornih činova (speech acts). Performativnost jezika.
  Sadržaj praktične nastave Analiza odabranih tekstova klasičnih i modernih filozofa jezika (Platon, Aristotel, Humbolt, Hajdeger, Vitgenštajn, Ostin ...)
  Literatura
  1. Aristotel: Retorika, Plato, Beograd 2000.
  2. Vitgenštajn, L.: Filozofska istraživanja, Nolit, Beograd 1969.
  3. Marcuse, H.: Čovjek jedne dimenzije, Veselin Masleša, Sarajevo 1968.
  4. Noris, K.: Dekonstrukcija, Nolit, Beograd 1990.
  5. Ostin, Dž. L.: Kako delovati rečima, Matica srpska, Novi Sad 1994.
  6. Platon: Kratil, Plato, Beograd 2000.
  7. Hajdeger, M.: Mišljenje i pevanje, Nolit, Beograd 1982.
  8. Humbolt, V. fon: Uvod u delo o kavi jeziku i drugi ogledi, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1988.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Dijaloška metoda, analiza originalnih tekstova, diskusija studentskih radova
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari
  Vrh strane