15EM010 - Informacijska struktura rečenice

Specifikacija predmeta
Naziv Informacijska struktura rečenice
Akronim 15EM010
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima informacijske strukture (tema i fokus, data i nova informacija, itd.), njihovom interpretacijom, realizacijom u različitim jezicima, kao i sa načinima na koji oni utiču na sintaktički i fonološki oblik rečenica.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti umeju definisati ključne pojmove u informacijskoj strukturi, da opišu kako se ona realizuje u jezicima, da razumeju vezu između podataka i teorije u domenu informacijske strukture, da analiziraju relevantne jezičke podatke iz perspektive informacijske strukture, da prepoznaju podatke koji govore u prilog teorijskom argumentu
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi u informacijskoj strukturi. Istorijski razvoj pristupa IS. Semantika IS. IS i intonacija. Red reči i intonacija. Podela iskaza iz perspektive IS. Sredstva za realizaciju IS. Artikulacija teme i fokusa u Funkcijskom generativnom opisu. Generativni pristupi IS. Sintaksa i IS. Poređenje IS pristupa. Formalizam nasuprot funkcionalizmu.
  Sadržaj praktične nastave Studenti istražuju jednu ili više pojava iz oblasti informacijske strukture u okviru samostalnog projekta koji podrazumeva prikupljanje podataka primenom tehnike elicitacije i/ili analizu korpusa.
  Literatura
  1. Krifka, M. (2007). Basic notions in information structure. In C. Fery and M. Krifka (eds.), Interdisciplinary Studies of Information Structure 6, Potsdam.
  2. de Swart & de Hoop (1995) “Topic and Focus” GLOT International 1(7):3–7
  3. Gundel, Jeanette (1999). "On different kinds of focus". In Bosch, Peter and Rob van der Sandt (eds.) Focus. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Lambrecht, Knud (1994). Information structure and sentence form. Cambridge: Cambridge University Press.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, diskusije, praktična nastava, izlaganje prezentacija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 50
  Kolokvijumi
  Seminari
  Vrh strane