15EJEJ71 - Primenjena lingvistika

Specifikacija predmeta
Naziv Primenjena lingvistika
Akronim 15EJEJ71
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima - Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa različitim teorijskim i praktičnim aspektima nastave i učenja stranih jezika, sa posebnim naglaskom na najnovije ideje i pristupe. Osposobljavanje studenata da misaono i kompetentno funkcionišu, što će poslužiti kao osnova za dalji profesionalni razvoj i poboljšanje njihovog nastavničkog rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Potpuna pripremljenost studenata da se aktivno uključe u rad u obrazovnom sistemu; upućenost u savremene tendencije u nastavi stranih jezika i osposobljenost za buduće stručno i naučno napredovanje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne karakteristike složene ličnosti učenika. Procesi pamćenja. Različiti stilovi učenja i kognitivne strategije učenika – situacioni kontekst, varijabilnost. Različite uloge nastavnika. Izrada kursa i adaptacija nastavnog materijala. Procena adekvatnosti nastavnog materijala. Nastava u odeljenjima sa učenicima različitih sposobnosti. Integrisanje jezičkih veština. Integrisanje kulturološkog sadržaja. Upotreba računara u nastavi.
  Sadržaj praktične nastave Rukovođenje radom u učionici. Problemi sa disciplinom. Planiranje nastave. Procena nastavnog materijala. Nastava jezičkih veština: slušanje, govor, čitanje, pisanje. Primena kompjutera u nastavi stranih jezika.
  Literatura
  1. Brown, D. H. 1994. Teaching by Principles. Upper Saddle River: Prentice Hall.
  2. Ellis, R. 2003. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
  3. Griffiths, C. ed. 2008. Lessons from Good Language Learers. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Harmer, J. 2001. English Language Teaching. London: Longman.
  5. Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House Publishers.
  6. Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Radić-Bojanić, B., Topalov, J. 2017. Applied Linguistics. An Activity Book for Students. Novi Sad: Faculty of Philosophy.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe: proučavanje, analiza i tumačenje različitih materijala. Usmene vežbe: individualni rad, rad u paru, rad u grupama. Praćenje napretka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20
  Vrh strane