15EJEJ35 - Generativna sintaksa 1

Specifikacija predmeta
Naziv Generativna sintaksa 1
Akronim 15EJEJ35
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se pruži opsežan uvod u teorijska i suštinska razmatranja o jezičkoj sposobnosti koja su navela Noama Čomskog da razvije generativnu gramatiku ; da se studentima pruži uvid u metodološka razmatranja i u mehanizme koji su neophodni za razumevanje i sporovođenje analize jezičkih podataka u minimalističkom teorijskom okviru
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti razumeju osnove minimalističkog programa, razumeju zašto je teorija strukturirana na način na koji jeste i kako se ona uklapa u širu sliku jezika i uma; umeju da analiziraju jednostavne rečenice, da razumeju i da konstruišu sintaksičke argumente; razumeju vezu između podataka i teorije u sintaksi i lingvistici uopšte.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i termini u generativnoj sintaksičkoj teoriji. Morfosintaksička obeležja. Konstituentnost i tematska obeležja. Frazna struktura i njen prikaz. Funkcijske kategorije.
  Sadržaj praktične nastave Primena znanja stečenih na predavanjima na jezičke podatke. Diskusija.
  Literatura
  1. Adger, D. (2003). Core syntax: a minimalist approach. Cambridge: Cambridge Uiversity Press.
  2. Carnie, A. (2002). Syntax: A Generative Introduction. Blackwell Publishing.
  3. Chomsky, N. (1955/1975). Logical Structure of Linguistic Theory . New York: Plenum Press.
  4. Baker , M . (1997). ‘ Thematic Roles and Syntactic Structure ’. In L. Haegeman (ed.) , Elements of Grammar . 73 - 139.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, diskusije, praktična nastava.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari
  Vrh strane