Isidora Bjelaković

Isidora Bjelaković, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 324
Broj telefona: 021/459-275
E-adresa: isidora.bjelakovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Isidora Bjelaković rođena je 30. 9. 1975. godine u Novom Sadu. Nakon završene gimnazije upisala je Srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u N. Sadu. Diplomirala je 1999. g. sa prosečnom ocenom 9,56.

Na Filozofskom fakultetu u N. Sadu radi od 2002. g. Magistarski rad pod nazivom Pasivne konstrukcije u jeziku vojvođanskih pisaca 19 veka odbranila je 2005, a  doktorsku tezu Geografska terminolologija kod Srba u 18. i 19. veku 21. 5. 2012. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika izabrana je 16. 11. 2017. godine. Od 2000. g. aktivno učestvuje u mentorskom ili grupnom radu sa stranim studentima koji su došli radi učenja ili usavršavanja srpskog jezika, a od 2002. g. radi u  Centru za srpski kao strani na Filozofskom fakultetu u N. Sadu.

Član je Odbora Odeljenja za književnost i jezik Matice srpske, Komisije za istoriju jezičkog standarda Odbora za standardizaciju srpskog jezika i Upravnog odbora Matice srpske. Stalni je član-saradnik Matice srpske.

Sekretar je Zbornika Matice srpske za književnost i jezik i član uredništva Dositejevog vrta.

Nastavni rad
Na Filozofskom fakultetu u N. Sadu drži predavanja iz sledećih predmeta: Istorija književnog jezika 2 (od 2013), Srpski književnojezički idiomi u 18. i 19. veku (od 2017), Književni jezici kod Srba u 18. i 19. veku (od 2012), Standardizacija srpskog jezika (od 2013), Razvoj srpskog jezičkog standarda (od 2016), Srpski jezik 1 (MAS, od 2015); Leksika predstandardnog perioda razvoja srpskog književnog jezika (MAS, od 2014); Istorija srpskog književnog jezika: predstandardni period (DAS; od 2015).

Naučno-istraživački rad
Bavi se istraživanjem leksike u književnim jezicima Srba u 18. i 19. veku, istorijskom leksikografijom i terminografijom, pitanjem geneze i razvoja slavenosrpskog jezika, kao i procesom standardizacije. Pored toga, oblasti njenog interesovanja odnose se i na normativistiku i nastavu srpskog kao stranog.

Bibliografija (izbor)
- Bjelaković, Isidora (2008). Participski pasiv u književnom jeziku kod Srba u XIX veku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Ljiljana Subotić, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković (2012). Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Bjelaković, Isidora, Jelena Vojnović (2013). Naučimo srpski 1 (Let's learn serbian 1). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Odsek za srpski jezik i lingvistiku. 4. izdanje.
Bjelaković, Isidora (2016). Reč po reč. Kultura govora i norma standardnog srpskog jezika (priručnik sa zadacima i rešenjima). Novi Sad: Dva pera. 96 str.
- Bjelaković, Isidora (2017). Terminoligoja kod Srba u 18. i 19. veku (matematička geografija i kartografija). Novi Sad: Dva pera.
- Vezilić, Aleksije. Kratkoje sočinjenije o provatnih i publičnih djelah (1785). Isidora Bjelaković i Olivera Obradović (prir.). Novi Sad: Matica srpska, 2015.
- Rečnik slavenosrpskog jezika. Ogledna sveska. I. Bjelaković, I. Cvetković-Teofilović, A. Milanović (ur.). Novi Sad: Matica srpska. 2017. 299 str.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane