Исидора Бјелаковић

Исидора Бјелаковић, редовни професор

Контакт
Kабинет: 324
Број телефона: 021/459-275
Е-адреса: isidora.bjelakovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Исидора Бјелаковић рођена је 30. 9. 1975. године у Новом Саду. Након завршене гимназије уписала је Српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Н. Саду. Дипломирала је 1999. г. са просечном оценом 9,56.

На Филозофском факултету у Н. Саду ради од 2002. г. Магистарски рад под називом Пасивне конструкције у језику војвођанских писаца 19 века одбранила је 2005, а  докторску тезу Географска терминолологија код Срба у 18. и 19. веку 21. 5. 2012. године. У звање ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика изабрана је 16. 11. 2017. године. Од 2000. г. активно учествује у менторском или групном раду са страним студентима који су дошли ради учења или усавршавања српског језика, а од 2002. г. ради у  Центру за српски као страни на Филозофском факултету у Н. Саду.

Члан је Одбора Одељења за књижевност и језик Матице српске, Комисије за историју језичког стандарда Одбора за стандардизацију српског језика и Управног одбора Матице српске. Стални је члан-сарадник Матице српске.

Секретар је Зборника Матице српске за књижевност и језик и члан уредништва Доситејевог врта.

Наставни рад
На Филозофском факултету у Н. Саду држи предавања из следећих предмета: Историја књижевног језика 2 (од 2013), Српски књижевнојезички идиоми у 18. и 19. веку (од 2017), Књижевни језици код Срба у 18. и 19. веку (од 2012), Стандардизација српског језика (од 2013), Развој српског језичког стандарда (од 2016), Српски језик 1 (МАС, од 2015); Лексика предстандардног периода развоја српског књижевног језика (МАС, од 2014); Историја српског књижевног језика: предстандардни период (ДАС; од 2015).

Научно-истраживачки рад
Бави се истраживањем лексике у књижевним језицима Срба у 18. и 19. веку, историјском лексикографијом и терминографијом, питањем генезе и развоја славеносрпског језика, као и процесом стандардизације. Поред тога, области њеног интересовања односе се и на нормативистику и наставу српског као страног.

Библиографија (избор)
- Бјелаковић, Исидора (2008). Партиципски пасив у књижевном језику код Срба у XIX веку. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Ljiljana Subotić, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković (2012). Fonetika i fonologija: оrtoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Бјелаковић, Исидора, Јелена Војновић (2013). Научимо српски 1 (Let's learn serbian 1). Нови Сад: Универзитет у Новом Саду. Oдсек за српски језик и лингвистику. 4. издање.
Бјелаковић, Исидора (2016). Реч по реч. Култура говора и норма стандардног српског језика (приручник са задацима и решењима). Нови Сад: Два пера. 96 стр.
- Бјелаковић, Исидора (2017). Терминолигоја код Срба у 18. и 19. веку (математичка географија и картографија). Нови Сад: Два пера.
- Везилић, Алексије. Краткоје сочињеније о проватних и публичних дјелах (1785). Исидора Бјелаковић и Оливера Обрадовић (прир.). Нови Сад: Матица српска, 2015.
- Речник славеносрпског језика. Огледна свеска. И. Бјелаковић, И. Цветковић-Теофиловић, А. Милановић (ур.). Нови Сад: Матица српска. 2017. 299 стр.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране