Biljana Babić

 

Biljana Babić, docent

Kontakt
Kabinet: 333
Telefon: 021/459-626
E-adresa: biljanab@ff.uns.ac.rs

Biografija
(Akademska karijera)

- 2019. godine – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2016. godine – Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika (doktorska disertacija: Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog)
- 2016. godine – Reizbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2013. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2010. godine – Izbor u zvanje – viši lektor, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2010. godine – Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika (magistarska teza: Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola srpskog jezika kao stranog)
- 2007. godine – Izbor u zvanje – lektor, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2000. godine – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Srpski jezik i književnost

Nastavni rad
15SFSF069 Glagoli: morfološke specifičnosti i leksikografska prezentacija predavanja – vežbanja
15KKKK26 Standardni srpski jezik 1 – predavanja
15SFSF012 Fonologija srpskog jezika – vežbanja
15SJSJ012 Fonologija srpskog jezika – vežbanja
08SJSFOO9 Fonologija – vežbanja
08SFSFOO9 Fonologija – vežbanja
08SJSF004 Fonetika i ortoepija – vežbanja
15SFSF004 Fonetika i ortoepija srpskog jezika – vežbanja
15SJSJ004 Fonetika i ortoepija srpskog jezika – vežbanja
15SFSF016 Morfologija srpskog jezika – vežbanja
08SJSFO13 Morfologija – vežbanja
08SFSFO13 Morfologija – vežbanja
15SJSJ017 Morfologija srpskog jezika – vežbanja
15SKSK009 Standardni srpski jezik 2: Morfologija – vežbanja
08SKSK009 Standardni srpski jezik 2: Morfologija – vežbanja
15SRKS002 Metodičke aplikacije u nastavi srpskog jezika kao stranog – predavanja, vežbanja

Naučno-istraživački rad
Srpski jezik kao strani / drugi

Bibliografija (izbor)
- Babić, Biljana, Naučimo srpski 1 i 2 – Rečnik glagola, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011: 7-540.
- Babić, Biljana 2007. Provera znanja iz gramatike: nivoi A1 i A2 (Poređenje – udžbenik Naučimo srpski 1 : testovi), Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad) 38, 159–186.
- Babić, Biljana 2008. Semantika prefiksa do- (kao prvog) u glagolskom prefiksalu, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad) 39, 275–315.
- Babić, Biljana 2011. Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola srpskog jezika kao stranog, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad) 42, 165–196.
- Babić, Biljana 2014a. Greške u tvorbi prezentskih oblika na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog. Jezici i kulture u vremenu i prostoru III. Novi Sad: Filozofski fakultet, 569–581.
- Babić, Biljana 2018. Unutarjezičke greške u upotrebi oblika akuzativa u srpskom jeziku kao stranom. Srpski jezik: studije srpske i slovenske, XXIII. Beograd: Filološki fakultet. 583-600.
- Babić, Biljana (u štampi). Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola u nastavi srpskog jezika kao stranog / drugog i kao maternjeg. Metodički vidici (Novi Sad) 10.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane