Olivera Radulović

Olivera V. Radulović redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 319
Broj telefona: 021/485-3957
e-adresa: olivera.radulovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Olivera Radulović je od 2004. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (na Odseku za srpsku književnost). Za docenta je izabrana 2004, za vanrednog profesora 2009, da bi zvanje redovnog profesora dobila 2014. godine.

Objavila je pet monografija i oko stotinu naučnih i stručnih radova, kao i više udžbenika i priručnika za fakultet, srednju i osnovnu školu.

Olivera Radulović je bila aktivna u Centru za stručno usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2005–2010). Osim toga, bila je organizator i učesnik na seminarima za nastavnike Negovanje srpskog jezika i književnosti, organizovanim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2005–2009). Takođe, od 2000. godine učesnik je akreditovanog seminara Društva za srpski jezik i književnost Srbije pod nazivom Ka savremenoj nastavi.

Poseban napor uložen je pri izradi udžbenika i priručnika za nastavu – čitanke iz književnosti za osnovnu i srednju školu, priručnici za nastavnike i radne sveske u izdanju Eduke, Zavoda za udžbenike i BIGZA.

Mentorski rad profesorke Radulović je posebno zapažen: bila je mentorka kod deset odbranjenih doktorskih disertacija, pet magistarskih i trideset master radova.

Nastavni rad
Spisak kurseva koje drži prof. Olivera Radulović:
Metodika nastave književnosti i jezika 2;
Metodička praksa 2;
Biblija i biblijska tradicija u srpskoj kulturi i književnosti;
Metodika nastave književnosti;
Metodička praksa;
Nove nastavne metodologije;
Književnost u medijima;
Biblijske književne vrste u srpskoj književnosti 20. veka;
Jevrejski arhetip kod Kiša, Tišme, Albaharija.

Naučno-istraživački rad
Prof. Olivera Radulović je svoje naučničko interesovanje usmerila na stvaralaštvo Ive Andrića još od diplomskog rada sa temom: Individualizacija Andrićevih likova. Magistarske studije su bile, takođe, u znaku jugoslovenskog nobelovca o čemu svedoči i uspešno odbranjena magistarska teza 1988: Andrić i narodno pesništvo. Doktorske studije Olivere Radulović tekle su usmerenim interesovanjem prema savremenoj književnosti u kontekstu biblijske tradicije. Doktorska disertacija sa temom Biblijski podtekst srpske književnosti 20. veka, uspešno odbranjena 2001, dobrim delom se gradi na temeljima Andrićevog stvaralaštva. Autorka je i u daljem naučnom radu zaopkupirana istom temom o čemu svedoči i naučnička aktivnost na Univerzitetu Karl Franc u Gracu u okviru projekta Andrić u evropskom kontekstu.

Bibliografija (izbor)
Spisak monografija
- Radulović, Olivera (2003). List nebeske knjige: biblijski podtekst srpske proze 20. veka. Novi Sad: Zmaj. 262 str. (objavljena doktorska disertacija, odbranjena pod mentorstvom prof. dr Pavla Ilića) (recenzent Pavle Ilić).
- Radulović, Olivera (2007). Reči sa čistih usana: biblijski podtekst moderne književnosti. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije. 236 str. (urednici: Zona Mrkalj, Bosiljka Milić i Veljko Brborić; recenzenti: Pavle Ilić i Jovan Delić).
- Radulović, Olivera (2009). Odabrane književne interpretacije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika. 344 str.
- Radulović, Olivera (2011). Nove naučne metodologije u nastavi književnosti. Novi Sad: Orpheus. 323 str.
- Radulović, Olivera (2013). Nova čitanja Andrićevog dela. Petrovaradin: Alfagraf. 296 str.

Radovi
- Radulović, Olivera (2009). Narativni oblici u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića. U Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knjiga LVII. Sveska 2/2009. 317-329. Urednik Jovan Delić. Recenzent: Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Novi Sad: Matica srpska.
- Radulović, Olivera (2010).  Iluminacije Dučićevog pesništva. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knjiga LVIII, sveska 3/2010. Novi Sad: Matica srpska, 2010.
- Radulović, Olivera (2014). Ikona, ikonička slika i novozavetni ornamenti u pripovetkama Laze Lazarevića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knjiga LXII, sveska 1/2014. 123-135. Urednik Jovan Delić. Novi Sad. Matica srpska.
- Radulović, Olivera (2015). Biblijski arhetip u romanu Prokleta avlija. U: Andrićeva Avlija. Tošović, Branko (ur./Hg.) Graz – Beograd – Banjaluka. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. str. 429–443. [ISBN 978-3-9504084-1-6 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99938-30-93-1 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) ISBN 978-86-7396-531-4 (Svet knjige)]
- Radulović, Olivera (2016). Uticaj tradicionalne mudrosti na stvaralaštvo Ive Andrića. Književna tradicija i srpska književnost 20. veka. Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd: Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar. 45/2. str. 331–341. [COBISS.SR-ID 313309191]
- Radulović, Olivera (2016). Sbornik s dokladi ot HІІ meždunarodni slavistični četeniя, 2014 g. T. 2. Literaturoznanie i folkloristika Sъstaviteli: Margarita Mladenova, Maя Radičeva, Ina Hristova, Elena Hristova, Ani Burova, Slaveя Dimitrova, Tiha Georgieva, Radostina Petrova bъlg., pъrvo izd., literaturoznanie, naučna, otp. dek., kod 07. 2016. [ISBN 978-954-07-4046-1]

Vrh strane