Оливера Радуловић

Оливера В. Радуловић редовни професор

Контакт
Кабинет: 319
Број телефона: 021/485-3957
e-адреса: olivera.radulovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Оливера Радуловић је од 2004. запослена на Филозофском факултету у Новом Саду (на Одсеку за српску књижевност). За доцента је изабрана 2004, за ванредног професора 2009, да би звање редовног професора добила 2014. године.

Објавила је пет монографија и око стотину научних и стручних радова, као и више уџбеника и приручника за факултет, средњу и основну школу.

Оливера Радуловић је била активна у Центру за стручно усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду (2005–2010). Осим тога, била је организатор и учесник на семинарима за наставнике Неговање српског језика и књижевности, организованим на Филозофском факултету у Новом Саду (2005–2009). Такође, од 2000. године учесник је акредитованог семинара Друштва за српски језик и књижевност Србије под називом Ка савременој настави.

Посебан напор уложен је при изради уџбеника и приручника за наставу – читанке из књижевности за основну и средњу школу, приручници за наставнике и радне свеске у издању Едуке, Завода за уџбенике и БИГЗА.

Менторски рад професорке Радуловић је посебно запажен: била је менторка код десет одбрањених докторских дисертација, пет магистарских и тридесет мастер радова.

Наставни рад
Списак курсева које држи проф. Оливера Радуловић:
Методика наставе књижевности и језика 2;
Методичка пракса 2;
Библија и библијска традиција у српској култури и књижевности;
Методика наставе књижевности;
Методичка пракса;
Нове наставне методологије;
Књижевност у медијима;
Библијске књижевне врсте у српској књижевности 20. века;
Јеврејски архетип код Киша, Тишме, Албахарија.

Научно-истраживачки рад
Проф. Оливера Радуловић је своје научничко интересовање усмерила на стваралаштво Иве Андрића још од дипломског рада са темом: Индивидуализација Андрићевих ликова. Магистарске студије су биле, такође, у знаку југословенског нобеловца о чему сведочи и успешно одбрањена магистарска теза 1988: Андрић и народно песништво. Докторске студије Оливере Радуловић текле су усмереним интересовањем према савременој књижевности у контексту библијске традиције. Докторска дисертација са темом Библијски подтекст српске књижевности 20. века, успешно одбрањена 2001, добрим делом се гради на темељима Андрићевог стваралаштва. Ауторка је и у даљем научном раду заопкупирана истом темом о чему сведочи и научничка активност на Универзитету Карл Франц у Грацу у оквиру пројекта Андрић у европском контексту.

Библиографија (избор)
Списак монографија
- Радуловић, Оливера (2003). Лист небеске књиге: библијски подтекст српске прозе 20. века. Нови Сад: Змај. 262 стр. (објављена докторска дисертација, одбрањена под менторством проф. др Павла Илића) (рецензент Павле Илић).
- Радуловић, Оливера (2007). Речи са чистих усана: библијски подтекст модерне књижевности. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. 236 стр. (уредници: Зона Мркаљ, Босиљка Милић и Вељко Брборић; рецензенти: Павле Илић и Јован Делић).
- Радуловић, Оливера (2009). Одабране књижевне интерпретације. Београд: Завод за издавање уџбеника. 344 стр.
- Радуловић, Оливера (2011). Нове научне методологије у настави књижевности. Нови Сад: Orpheus. 323 стр.
- Радуловић, Оливера (2013). Нова читања Андрићевог дела. Петроварадин: Алфаграф. 296 стр.

Радови
- Радуловић, Оливера (2009). Наративни облици у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића. У Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књига LVII. Свеска 2/2009. 317-329. Уредник Јован Делић. Рецензент: Љиљана Пешикан-Љуштановић. Нови Сад: Матица српска.
- Радуловић, Оливера (2010).  Илуминације Дучићевог песништва. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књига LVIII, свеска 3/2010. Нови Сад: Матица српска, 2010.
- Радуловић, Оливера (2014). Икона, иконичка слика и новозаветни орнаменти у приповеткама Лазе Лазаревића. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књига LXII, свеска 1/2014. 123-135. Уредник Јован Делић. Нови Сад. Матица српска.
- Радуловић, Оливера (2015). Библијски архетип у роману Проклета авлија. У: Andrićeva Avlija. Tošović, Branko (ur./Hg.) Graz – Beograd – Banjaluka. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. стр. 429–443. [ISBN 978-3-9504084-1-6 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) ISBN 978-99938-30-93-1 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) ISBN 978-86-7396-531-4 (Svet knjige)]
- Радуловић, Оливера (2016). Утицај традиционалне мудрости на стваралаштво Иве Андрића. Књижевна традиција и српска књижевност 20. века. Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: Филолошки факултет, Међународни славистички центар. 45/2. стр. 331–341. [COBISS.SR-ID 313309191]
- Радуловић, Оливера (2016). Сборник с доклади от ХІІ международни славистични четения, 2014 г. Т. 2. Литературознание и фолклористика Съставители: Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова бълг., първо изд., литературознание, научна, отп. дек., код 07. 2016. [ISBN 978-954-07-4046-1]

Врх стране