Jelena Marićević Balać

Jelena Marićević Balać, docent

Kontakt
Kabinet: 316
Broj telefona: 021/ 485-3957
E-adresa: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Akademska karijera
- 2019. godina
– izbor u zvanje asistenta sa doktoratom, Filozofski fakultet u Novom Sadu
2016. godina – Doktorat (Barok u beletrističkom opusu Milorada Pavića), Filozofski fakultet u Novom Sadu
- 2015. godina – izbor u zvanje asistenta, Filozofski fakultet u Novom Sadu
- 2013/2014. godina – lektor srpskog jezika na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu
- 2012. godina – Master (profesor srpske književnosti i jezika), Filozofski fakultet u Novom Sadu
- 2011–2015. godina – jedan od urednika studentskog časopisa Međutim (međutim.org)
- 2011. godina – Diploma (diplomirani filolog srbista), Filozofski fakultet u Novom Sadu

Nagrade
2014. godina
Borivoje Marinković, koju dodeljuju Odsek za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i porodica Marinković za rad „Palimpsestni portret Dositeja Obradovića: Borivoje Marinković – Milorad Pavić“
2018. godinaDositejevo zlatno pero, koje dodeljuje Zadužbina „Dositej Obradović“ u Beogradu, za esej „Renesansni sujet Dositeja Obradovića u ’Jednom pogledu na ličnost Dositejevu’ Vladana Desnice“

Nastavni rad
15KKKK005   Narodna književnost
15SKSK015   Žanrovi narodne književnosti 1 i 2
15SKSK024  Književnost srpskog baroka i prosvetiteljstva
15SKSK043   Književnost srpske avangarde
15SKSK049   Semiotika kulture
15SKSK080   Savremena srpska fantastika
15SKSK108   Kritičko čitanje srpske proze 21. veka

Naučno-istraživački rad
Srpska književnost 20. veka, renesansa i barok

Bibliografija (izbor)
1.         Legitimacija za signalizam. Pulsiranje signalizma, Everest Media, Beograd 2016, 176 str.
UDC: 82.02SIGNALIZAM 821.163.41.09 Todorović M. 82.NEOAVANGARDA
ISBN: 978-86-7756-053-9
COBISS.RS-ID: 223198732

2.         Tragom bisernih minđuša srpske književnosti. Renesansnost i baroknost srpske književnosti, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Novi Sad 2018, 217 str.
UDC: 821.163.41.09''17/20''
ISBN: 978-86-88685-02-3
COBISS.RS-ID:  326018823

3.         Pogled na Pavićeve drame kroz Aristotelov durbin. Barok u Pavićevim dramama, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 63/3, 2015, str. 807–821.
UDC: 821.163.41-2.09 Pavić M.
ISSN: 0543-1220
COBISS.RS-ID:  305233671

4.         Ptice u Hazarskom rečniku Milorada Pavića, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini,  XLVIII/ 4, 2018, str. 111–124.
DOI: 10.5937/ZRFF48-19201
ISSN: 0354-3293
eISSN: 2217-8082

5.         Let kroz predele Pavićeve Vizantije (predgovor) u: Antologijska edicija 10 vekova srpske književnosti: Milorad Pavić, knj. 81, Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad 2019, str. 7–24.
ISBN- 978-86-80730-22-6
COBISS.RS-ID - 327659015

6.         Flora i fauna u pripovetkama Miloša Crnjanskog, Filolog, Banja Luka, 8/15, 2017, str. 309–321.
UDC: 821.163.41.09-32
ISSN: 1986-5864
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715307m   

7.         Semantika i funkcija raskovnika u Božjim ljudima Borisava Stankovića, Književnost i jezik, Beograd, 65/2018, br. 3-4, str. 389–400. (koautorski rad sa prof. dr Jasminom Jokić)
UDC: 821.163.41.09-32 Stanković B.
398(=163.41)
ISSN: 0454-0689
DOI: https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.3_4.6

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane