Јелена Марићевић Балаћ

Јелена Марићевић Балаћ, доцент

Контакт
Кабинет: 316
Број телефона: 021/ 485-3957
Е-адреса: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Академска каријера
- 2019. година
– избор у звање асистента са докторатом, Филозофски факултет у Новом Саду
2016. година – Докторат (Барок у белетристичком опусу Милорада Павића), Филозофски факултет у Новом Саду
- 2015. година – избор у звање асистента, Филозофски факултет у Новом Саду
- 2013/2014. година – лектор српског језика на Јагелонском универзитету у Кракову
- 2012. година – Мастер (професор српске књижевности и језика), Филозофски факултет у Новом Саду
- 2011–2015. година – један од уредника студентског часописа Међутим (međutim.org)
- 2011. година – Диплома (дипломирани филолог србиста), Филозофски факултет у Новом Саду

Награде
2014. година
Боривоје Маринковић, коју додељују Одсек за српску књижевност и језик Филозофског факултета у Новом Саду и породица Маринковић за рад „Палимпсестни портрет Доситеја Обрадовића: Боривоје Маринковић – Милорад Павић“
2018. годинаДоситејево златно перо, које додељује Задужбина „Доситеј Обрадовић“ у Београду, за есеј „Ренесансни сујет Доситеја Обрадовића у ’Једном погледу на личност Доситејеву’ Владана Деснице“

Наставни рад
15КККК005   Народна књижевност
15СКСК015   Жанрови народне књижевности 1 и 2
15СКСК024  Књижевност српског барока и просветитељства
15СКСК043   Књижевност српске авангарде
15СКСК049   Семиотика културе
15СКСК080   Савремена српска фантастика
15СКСК108   Критичко читање српске прозе 21. века

Научно-истраживачки рад
Српска књижевност 20. века, ренесанса и барок

Библиографија (избор)
1.         Легитимација за сигнализам. Пулсирање сигнализма, Еверест Медиа, Београд 2016, 176 стр.
UDC: 82.02СИГНАЛИЗАМ 821.163.41.09 Тодоровић М. 82.НЕОАВАНГАРДА
ISBN: 978-86-7756-053-9
COBISS.RS-ID: 223198732

2.         Трагом бисерних минђуша српске књижевности. Ренесансност и барокност српске књижевности, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад 2018, 217 стр.
UDC: 821.163.41.09''17/20''
ISBN: 978-86-88685-02-3
COBISS.RS-ID:  326018823

3.         Поглед на Павићеве драме кроз Аристотелов дурбин. Барок у Павићевим драмама, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 63/3, 2015, стр. 807–821.
UDC: 821.163.41-2.09 Павић М.
ISSN: 0543-1220
COBISS.RS-ID:  305233671

4.         Птице у Хазарском речнику Милорада Павића, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини,  XLVIII/ 4, 2018, стр. 111–124.
DOI: 10.5937/ЗРФФ48-19201
ISSN: 0354-3293
еISSN: 2217-8082

5.         Лет кроз пределе Павићеве Византије (предговор) у: Антологијска едиција 10 векова српске књижевности: Милорад Павић, књ. 81, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад 2019, стр. 7–24.
ISBN- 978-86-80730-22-6
COBISS.RS-ID - 327659015

6.         Флора и фауна у приповеткама Милоша Црњанског, Филолог, Бања Лука, 8/15, 2017, стр. 309–321.
UDC: 821.163.41.09-32
ISSN: 1986-5864
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715307m   

7.         Семантика и функција расковника у Божјим људима Борисава Станковића, Књижевност и језик, Београд, 65/2018, бр. 3-4, стр. 389–400. (коауторски рад са проф. др Јасмином Јокић)
UDC: 821.163.41.09-32 Станковић Б.
398(=163.41)
ISSN: 0454-0689
DOI: https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.3_4.6

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране