Jasmina Jokić

Jasmina Jokić, redovni profesor

Kabinet: 319
Telefon: 021/485-3917
E-adresa: jasmina.jokic@ff.uns.ac.rs

Biografija

 • Gimnazija „Ivo Lola Ribar“ Sremska Mitrovica (1991)
 • Profesor srpske književnosti i jezika (1996), Filozofski fakultet, Novi Sad; prosečna ocena: 9,58
 • Magistar književnih nauka (2004), Filozofski fakultet, Novi Sad; prosečna ocena na magistarskim studijama: 9,45
 • Doktor književnih nauka (2009), naziv doktorske disertacije: Kraljice i kraljičke pesme u kontekstu prolećnih obrednih ophoda

Profesionalno napredovanje

1996–2002. Medicinska škola „Draginja Nikšić“, Sremska Mitrovica, profesor srpskog jezika i književnosti

2004–2009. stipendista-doktorand Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

2009–2010. docent, Državni univerzitet u Novom Pazaru

nov. 2010–2015. docent, Filozofski fakultet, Novi Sad

nov. 2015. vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad

Kursevi
Uvod u narodnu književnost: poetika i recepcija (OAS)
Tradicionalna kultura Srba (OAS)
Tradicionalna kultura Srba u slovenskom kontekstu (OAS)
Tradicionalna kultura Srba u južnoslovenskom kontekstu (OAS)
Mitska bića srpskog folklora u usmenoj i pisanoj književnosti (OAS)
Interpretacija narodne lirike u osnovnim i srednjim školama (OAS)
Kultura, obred, poezija (MAS)
Erotsko i smehovno u narodnoj poeziji (MAS)
Metodika nastave književnosti i srpskog jezika - praksa 2 (MAS)
Dramski oblici i forme u tradicionalnoj usmenoj kulturi  (DAS)

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja: usmena književnost, metodologija terenskog istraživanja folklora; folklorna fantastika; odnos usmene i pisane (autorske) književnosti, folklorni dramski oblici, tradicionalna kultura Srba i drugih slovenskih naroda, metodika nastave književnosti

Bibliografija
Knjige

 • Smehovno i erotsko u srpskoj narodnoj kulturi i poeziji, U traganju za zaboravljenim značenjima smeha u usmenoj tradiciji – od kulta plodnosti do karnevala, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009 (u koautorstvu sa Zojom Karanović)
 • Kraljičke pesme: ritual i poezija, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd, 2012.
 • Motiv vanbračnog deteta u basmama protiv grada: tekst i kontekst, Književna istorija, 160, Beograd: 27-47.
 • Mitopoetski vrt Milosava Tešića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66/1, 2018: 31-48. (koautor Sanja Paripović Krčmar)
 • Prežici kulta stoke u srpskim obrednim pesmama, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 67/1, 2019: 287-318. (u koautorstvu sa Dragoljubom Perićem)
 • Predanja o svecima - zaštitnicima čudotvornih izora, BELIEF Narrative Genres / Žanrovi predanja/Žanrы predaniй /ur. Zoja Karanović, Willem de Blécourt, Novi Sad: Filozofski fakultet, ISFNR, 2012: 129–137.
 • Strah pered svяtыneй kulьt svяtыh derevьev v serbskoй tradicionnoй kulьture, Tradicionnaя kulьtura. № 4 (52), red. Klяus V.L., Kotelьnikova N.E., Gosudarstvennый respublikanskiй centr russkogo folьklora Ministerstva kulьturы RF, Moskva, 2013: 135–143.
 • „Folklorna i mitska semantika elemenata nebeskog obzorja u poeziji Milosava Tešića”, u: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, II. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017, 331–348. (koautor Sanja Paripović Krčmar).  M14
 • Folklorne predstave o ali u poeziji Ljubomira Simovića, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 45/2, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, 2016: 49-58.  M51
 • Karnevalizacija svadbe u usmenim dramskim oblicima, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 47/2, Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, Beograd, 2018: 41-50.M51

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane