Vladan Vidicki

Vladan Vidicki, docent

Kontakt
Kabinet 336
Broj telefona 021/485-3908
E-adresa vladan.vidicki@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne studije sociologije je završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (2014.), a diplomski-master rad sa temom “Nastanak, razvoj i obnova ekonomske sociologije” je odbranio naredne godine. Nakon master studija upisuje doktorske studije sociologije, a od 2016. godine je angažovan u izvođenju nastave. U zvanje asistenta prvi put je izabran 2017. godine. 

Do sada je objavio više naučnih radova i učestvovao na domaćim i međunarodnim konferencijama i istraživačkim projektima. Pohađao je nekoliko programa stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu. Kao doktorant bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Za rad na svojoj doktorskoj tezi dobio je stipendiju "Ernst Mach", Federalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i istraživanje Republike Austrije i u tu svrhu boravio je i radio na Departmanu za međunarodni razvoj Univerziteta u Beču. Član je Srpskog sociološkog društva, kao i Evropske sociološke asocijacije unutar koje je izabran za člana upravnog odbora mreže istraživača za sociologiju rada (RN17). Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta za 2019. godinu.

Nastavni rad
Planiranje socioloških istraživanja, Kvantitativni metod u sociologiji, Sociologija rada, Sociologija organizacije, Sociološko istraživanje marketinga, Sociologija sukoba, Sociologija sela, Uvod u sociologiju, Metodologija istraživanja u društvenim naukama, Socijalno preduzetništvo, Sociologija obrazovanja

Naučno-istraživački rad
Bavi se istraživanjima iz oblasti ekonomske sociologije, a posebno ga interesuje problem  preduzetništva. Zainteresovan je i za probleme rada, organizacije rada, kao i za sociološko proučavanje marketinga. Pored toga, bavi se i savremenim metodološkim problemima u društvenim naukama, a naročito načinima i postupcima kombinovanja kvantitativnih i kvalitativnih metoda u istraživanju.

Bibliografija (izbor)
1. Vidicki, V. i S. Stojšin (2021). Prevazilaženje metodološkog dogmatizma u društvenim istraživanjima: triangulacija, multimetod i kombinovani pristup. Sociologija, 63 (1): 5-25.
2. Vidicki, V. (2020). Klasični pristupi i savremeni teorijski modeli objašnjenja etničkog preduzetništva. Sociološki pregled, 54 (2): 272-301.
3. Stojšin, S. i V. Vidicki (2020). Greške uzorka u istraživanjima u društvenim naukama. Kultura, 166: 256-270.
4. Stojšin, S. S. i V. D. Vidicki (2018). Metodološki problemi u Srbiji: analiza sadržaja Sociološkog pregleda. Sociološki pregled, 52 (1): 75-100.
5. Vidicki, V. (2016). Nastanak, razvoj i obnova ekonomske sociologije. Sociološki pregled, 50 (4): 571-600.
6. Vidicki, V. D. (2016). Koreni ekonomske sociologije: doprinosi klasične i neoklasične političke ekonomije. Kultura polisa, 13 (29): 383-394.

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane