Adam Svetlik

Adam Svetlik, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 247
Broj telefona: 021/485-3892
E-adresa: svetlika@ff.uns.ac.rs

Biografija

 • Adam Svetlik je rođen 1.4.1961 u Zrenjaninu.
 • 1988. godine je završio osnovne akademske studije na Katedri za slovački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i stekao stručni naziv Profesor slovačkog jezika i književnosti i prevodioc.
 • 1990 je angažovan kao asistent na Katedri za slovački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
 • 1994. godine je završio magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
 • 1996. godine je odbranio magistarsku temu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Poezija Vićazoslava Hronjeca u kontekstu slovačke i srpske poezije) i stekao akademski naziv Magistar književnih nauka.
 • 2005. godine je odbranio doktorsku disertaciju (Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadui stekao naučni stepen Doktor književnih nauka.
 • 2006. godine je izabran u zvanje docenta iz oblasti slovakistika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
 • Od 2006 do 2014 je bio glavni urednik slovačkog vojvodjanskog časopisa za književnost i kulturu Novi život.
 • Godine 2006 je dobio nagradu časopisa Novi život za najbolji text objavljen u ovom časopisu.
 •  Godine 2010 je dobio nagradu Slovačkog izdavačkog centra iz Bačkog Petrovca za najbolju knjigu (Hovorenie v úvodzovkách) objavljenu u ovom izdavaštvu u periodu od 2008 do 2011 godine.
 • 2011. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora slovakistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
 • 2016. godine je izabran u zvanjeredovnog profesora slovakistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Nastavni rad

 • Slovačka književnost druge polovine 20. veka 1
 • Slovačka književnost druge polovine 20. veka 2
 • Slovački književni realizam 1
 • Slovački književni realizam 2
 • Poglavlja iz svetske književnosti
 • Književnost Slovaka u Vojvodini
 • Vojvodjanska slovačka književnost – metodičke aplikacije
 • Slovačka književna istorija i kritika
 • Slovačka postmoderna književnost
 • Sudijski istraživački rad u funkciji izrade završnog rada
 • Razvoj i struktura žanrova u slovačkoj vojvodjanskoj književnosti
 • Književni pravci u slovačkoj književnosti prve polovine 20. veka

Naučno-istraživački rad
U poslednjem periodu njegov naučno-istraživački rad je usmeren na istraživanje procesa i stvaralačkih tendecija u slovačkoj književnost, pre svega proze, kraja 20. i početka 21. veka.

Bibliografija (izbor)
Poetika presahu (O poézii Víťazoslava Hronca). Báčsky Petrovec : Kultúra, 1997.
Poézia vojvodinských Slovákov. In: Svetlosti značenja (antologija poezije pesnika nacionalnih manjina u Srbiji I Crnoj Gori). Smederevo : Arka, 2003 (Výber z poézii Slovákov vo Vojvodine, Príliv drene, urobil Adam Svetlík).
Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Báčsky Petrovec : Kultúra, 2007. s.257.
Predslov. In: Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy. Báčsky Petrovec : SVC, 2009, s. 7-31.
Hovorenie v úvodzovkách. Báčsky Petrovec: SVC,  2010. 
- Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov. SVC: Báčsky Petrovec, 2015.
- Zápas Víťazoslava Hronca o (dis)kontinuitu slovenskej vojvodinskej básnickej tradície. In: Pod klenbou básnickej tradície. Báčsky
Petrovec, 2014.
- Estetetické kategórie v diele Michala Harpáňa. In: Klasické estetické kategórie v kontexte postmodenrej filozofie. Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia. Bratislava, 2014, s. 125-136. 

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Adam Svetlík, riadovni profesor

Kontakt
Kabinet: 247
číslo telefona: 021/485-3892
E-adresa: svetlika@ff.uns.ac.rs

Životopis

 • Adam Svetlík sa narodil 1.4.1961 v Zreňanine.
 • Roku 1988absolvoval základnéakademické štúdium na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Novom Sadea získal akademický titul Profesor slovenského jazyka a literatúry a prekladateľ.
 • Roku 1990 začal pracovať ako asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Novom Sade.
 • Roku 1994 absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej faklute v Novom Sade.
 • Roku 1996 obhájil magistaerskú temu (Poezija Vićazoslava Hronjeca u kontekstu slovačke i srpske poezije) na Filozofskej fakulte v Novom Sade a získal akademický titul Magister literárnych vied.
 • Roku 2005 obhájil doktorskú dizertáciu (Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia) na Filozofskej fakulte v Novom Sade a získal vedeckú hodnosť Doktor literárnych vied.
 • Roku 2006 bol zvolený v hodnosť docenta z vedeckej oblasti slovakistika na Filozofskej fakulte v Novom Sade.
 • Od roku 2006 do roku 2014bol hlavný redaktor slovenského vojvodinského časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
 • Roku 2010 dostal cenu Slovenského vydavateľského centra z Báčského Petrovca za najlepšiu knihu(Hovorenie v úvodzovkách) publikovanú v tomto vydavateľstve v období rokov 2008 až 2011.
 • Roku 2011 bol zvolený za mimoridného profesora slovakistiky na Filozofskej fakultete u Novom Sade.
 • Roku 2016 bol zvolený zariadného profesora slovakistiky na Filozofskej fakulty v Novom Sade.

Pedagogická činnosť:

 • Slovačka književnost druge polovine 20. veka 1
 • Slovačka književnost druge polovine 20. veka 2
 • Slovački književni realizam 1
 • Slovački književni realizam 2
 • Poglavlja iz svetske književnosti
 • Književnost Slovaka u Vojvodini
 • Vojvodjanska slovačka književnost – metodičke aplikacije
 • Slovačka književna istorija i kritika
 • Slovačka postmoderna književnost
 • Sudijski istraživački rad u funkciji izrade završnog rada
 • Razvoj i struktura žanrova u slovačkoj vojvodjanskoj književnosti
 • Književni pravci u slovačkoj književnosti prve polovine 20. veka

Vedeckovýskumná činnosť
V poslednom obodobí jeho vedeckovýskumná činnosť je zameraná na výskum pocesov a tvorivých tendencií v slovenskej literatúre, predovšetkým prózy z konca 20. a zo začiatku 21. storočia.

 Bibliografia (výber)
Poetika presahu (O poézii Víťazoslava Hronca). Báčsky Petrovec : Kultúra, 1997.
Poézia vojvodinských Slovákov. In: Svetlosti značenja (antologija poezije pesnika nacionalnih manjina u Srbiji I Crnoj Gori). Smederevo : Arka, 2003 (Výber z poézii Slovákov vo Vojvodine, Príliv drene, urobil Adam Svetlík).
Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Báčsky Petrovec : Kultúra, 2007. s.257.
Predslov. In: Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy. Báčsky Petrovec : SVC, 2009, s. 7-31.
Hovorenie v úvodzovkách. Báčsky Petrovec: SVC,  2010. 
- Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov. SVC: Báčsky Petrovec, 2015.
- Zápas Víťazoslava Hronca o (dis)kontinuitu slovenskej vojvodinskej básnickej tradície. In: Pod klenbou básnickej tradície. Báčsky Petrovec, 2014.
- Estetetické kategórie v diele Michala Harpáňa. In: Klasické estetické kategórie v kontexte postmodenrej filozofie. Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia. Bratislava, 2014, s. 125-136. 

Vrh strane