Адам Светлик

Адам Светлик, редовни професор

Контакт
Кабинет: 247
Број телефона: 021/485-3892
Е-адреса: svetlika@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • Адам Светлик је рођен 1.4.1961 у Зрењанину.
 • 1988. године је завршио основне академске студије на Катедри за словачки језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду и стекао стручни назив Професор словачког језика и књижевности и преводиоц.
 • 1990 је ангажован као асистент на Катедри за словачки језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.
 • 1994. године је завршио магистарске студије на Филозофском факултету у Новом Саду.
 • 1996. године је одбранио магистарску тему на Филозофском факултету у Новом Саду (Poezija Vićazoslava Hronjeca u kontekstu slovačke i srpske poezije) и стекао академски назив Магистар књижевних наука.
 • 2005. године је одбранио докторску дисертацију (Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia) на Филозофском факултету у Новом Садуи стекао научни степен Доктор књижевних наука.
 • 2006. године је изабран у звање доцента из области словакистика на Филозофском факултету у Новом Саду.
 • Од 2006 до 2014 је био главни уредник словачког војводјанског часописа за књижевност и културу Нови живот.
 • Године 2006 је добио награду часописа Нови живот за најбољи теxт објављен у овом часопису.
 •  Године 2010 је добио награду Словачког издавачког центра из Бачког Петровца за најбољу књигу (Hovorenie v úvodzovkách) објављену у овом издаваштву у периоду од 2008 до 2011 године.
 • 2011. године је изабран у звање ванредног професора словакистике на Филозофском факултету у Новом Саду.
 • 2016. године је изабран у звањередовног професора словакистике на Филозофском факултету у Новом Саду.

Наставни рад

 • Словачка књижевност друге половине 20. века 1
 • Словачка књижевност друге половине 20. века 2
 • Словачки књижевни реализам 1
 • Словачки књижевни реализам 2
 • Поглавља из светске књижевности
 • Књижевност Словака у Војводини
 • Војводјанска словачка књижевност – методичке апликације
 • Словачка књижевна историја и критика
 • Словачка постмодерна књижевност
 • Судијски истраживачки рад у функцији израде завршног рада
 • Развој и структура жанрова у словачкој војводјанској књижевности
 • Књижевни правци у словачкој књижевности прве половине 20. века

Научно-истраживачки рад
У последњем периоду његов научно-истраживачки рад је усмерен на истраживање процеса и стваралачких тендеција у словачкој књижевност, пре свега прозе, краја 20. и почетка 21. века.

Библиографија (избор)
Poetika presahu (O poézii Víťazoslava Hronca). Báčsky Petrovec : Kultúra, 1997.
Poézia vojvodinských Slovákov. In: Svetlosti značenja (antologija poezije pesnika nacionalnih manjina u Srbiji I Crnoj Gori). Smederevo : Arka, 2003 (Výber z poézii Slovákov vo Vojvodine, Príliv drene, urobil Adam Svetlík).
Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Báčsky Petrovec : Kultúra, 2007. s.257.
Predslov. In: Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy. Báčsky Petrovec : SVC, 2009, s. 7-31.
Hovorenie v úvodzovkách. Báčsky Petrovec: SVC,  2010. 
- Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov. SVC: Báčsky Petrovec, 2015.
- Zápas Víťazoslava Hronca o (dis)kontinuitu slovenskej vojvodinskej básnickej tradície. In: Pod klenbou básnickej tradície. Báčsky
Petrovec, 2014.
- Estetetické kategórie v diele Michala Harpáňa. In: Klasické estetické kategórie v kontexte postmodenrej filozofie. Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia. Bratislava, 2014, s. 125-136. 

Комплетна библиографија (пдф)

 

Adam Svetlík, riadovni profesor

Kontakt
Kabinet: 247
číslo telefona: 021/485-3892
E-adresa: svetlika@ff.uns.ac.rs

Životopis

 • Adam Svetlík sa narodil 1.4.1961 v Zreňanine.
 • Roku 1988absolvoval základnéakademické štúdium na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Novom Sadea získal akademický titul Profesor slovenského jazyka a literatúry a prekladateľ.
 • Roku 1990 začal pracovať ako asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Novom Sade.
 • Roku 1994 absolvoval magisterské štúdium na Filozofickej faklute v Novom Sade.
 • Roku 1996 obhájil magistaerskú temu (Poezija Vićazoslava Hronjeca u kontekstu slovačke i srpske poezije) na Filozofskej fakulte v Novom Sade a získal akademický titul Magister literárnych vied.
 • Roku 2005 obhájil doktorskú dizertáciu (Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia) na Filozofskej fakulte v Novom Sade a získal vedeckú hodnosť Doktor literárnych vied.
 • Roku 2006 bol zvolený v hodnosť docenta z vedeckej oblasti slovakistika na Filozofskej fakulte v Novom Sade.
 • Od roku 2006 do roku 2014bol hlavný redaktor slovenského vojvodinského časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
 • Roku 2010 dostal cenu Slovenského vydavateľského centra z Báčského Petrovca za najlepšiu knihu(Hovorenie v úvodzovkách) publikovanú v tomto vydavateľstve v období rokov 2008 až 2011.
 • Roku 2011 bol zvolený za mimoridného profesora slovakistiky na Filozofskej fakultete u Novom Sade.
 • Roku 2016 bol zvolený zariadného profesora slovakistiky na Filozofskej fakulty v Novom Sade.

Pedagogická činnosť:

 • Slovačka književnost druge polovine 20. veka 1
 • Slovačka književnost druge polovine 20. veka 2
 • Slovački književni realizam 1
 • Slovački književni realizam 2
 • Poglavlja iz svetske književnosti
 • Književnost Slovaka u Vojvodini
 • Vojvodjanska slovačka književnost – metodičke aplikacije
 • Slovačka književna istorija i kritika
 • Slovačka postmoderna književnost
 • Sudijski istraživački rad u funkciji izrade završnog rada
 • Razvoj i struktura žanrova u slovačkoj vojvodjanskoj književnosti
 • Književni pravci u slovačkoj književnosti prve polovine 20. veka

Vedeckovýskumná činnosť
V poslednom obodobí jeho vedeckovýskumná činnosť je zameraná na výskum pocesov a tvorivých tendencií v slovenskej literatúre, predovšetkým prózy z konca 20. a zo začiatku 21. storočia.

 Bibliografia (výber)
Poetika presahu (O poézii Víťazoslava Hronca). Báčsky Petrovec : Kultúra, 1997.
Poézia vojvodinských Slovákov. In: Svetlosti značenja (antologija poezije pesnika nacionalnih manjina u Srbiji I Crnoj Gori). Smederevo : Arka, 2003 (Výber z poézii Slovákov vo Vojvodine, Príliv drene, urobil Adam Svetlík).
Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Báčsky Petrovec : Kultúra, 2007. s.257.
Predslov. In: Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy. Báčsky Petrovec : SVC, 2009, s. 7-31.
Hovorenie v úvodzovkách. Báčsky Petrovec: SVC,  2010. 
- Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov. SVC: Báčsky Petrovec, 2015.
- Zápas Víťazoslava Hronca o (dis)kontinuitu slovenskej vojvodinskej básnickej tradície. In: Pod klenbou básnickej tradície. Báčsky Petrovec, 2014.
- Estetetické kategórie v diele Michala Harpáňa. In: Klasické estetické kategórie v kontexte postmodenrej filozofie. Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia. Bratislava, 2014, s. 125-136. 

Врх стране