Projekat « SKLA » Erazmus+

Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia

« SKLA »

Aktivnosti u okviru Erazmus+ «SKLA» projekta (16. oktobar – 20. oktobar 2023.)

Tip projekta: Erazmus+
Broj projekta: 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
Naziv projekta: Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke
Period trajanja projekta: 16.05.2022. – 15.05.2025.
Glavni koordinator projekta: doc. dr Katarina Ženjuhova
Koordinator projektnog tima Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Jasna Uhlarik

Anotacija projekta: Projekat se zasniva na partnerstvu tri visokoškolske ustanove – Filozofski fakultet Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija) i Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Slovenija). Cilj projekta jeste da se unapredi akademska nastava slovačkog jezika van teritorije Slovačke u većinskom prostoru partnerskih univerziteta. Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi raspolaže sa kadrovima koji se bave metodama nastave slovačkog jezika, čija istraživanja su doprinela razvoju i kvalitetu nastave u sredinama sa drugim većinskim jezikom. Cilj projekta jeste prezentacija stečenih saznanja u specifičnim okolnostima izučavanja jezika, kao i uvođenje inovacija u savremene nastavne metode kvalifikovanih nastavnika slovačkog jezika radi prevazilaženja jezičkih barijera uz pomoć optimalnih načina izučavanja slovačkog kao stranog ili maternjeg jezika s osvrtom na specifičnosti jezika partnerske zemlje. U toku projekta će biti sačinjeni i predloženi adekvatni nastavni materijali i alati za specifično izučavanje slovačkog jezika, čijom primenom će se unaprediti obrazovanje studenata i njihova sposobnost za pismeno i usmeno jezičko izražavanje, razvijaće se pozitivan odnos prema slovačkom jeziku i kulturi, poboljšaće se i nastavni rezultati akademskog osoblja usavršavanjem ili obezbeđivanjem savremenih i inovativnih obrazovnih alata i resursa. U slučaju nastave slovačkog jezika u okruženju gde je većinski jezik još jedan genetski blizak slovenski jezik, poseban akcenat treba staviti na uticaj negativne interferencije. Polazna tačka za osmišljavanje efikasnijeg modela nastave slovačkog jezika biće analiza većinskog jezika i dosadašnjeg praktičnog iskustva nastavnika u partnerskim zemljama, kao i analiza interkulturalnih fenomena koji otežavaju nastavu.

Istraživački tim Univerziteta u Novom Sadu: prof. dr Jasna Uhlarik, prof. dr Anna Makišova, prof. dr Adam Svetlik, prof. dr. Marina Šimak Spevakova, dr Eleonora Zvalena, doc. dr Daniela Marčok, doc. dr Zuzana Tirova, dr Ana Margareta Lačok          

Partnerski univerziteti: Filozofski fakultet Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi, Slovačka (glavni koordinator projekta), Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija (partner)

 

Typ grantu: Erasmus+
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
Názov projektu: Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska
Doba riešenia: 16. 05. 2022 – 15. 05. 2025
Hlavný koordinátor projektu: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Koordinátorka riešiteľského tímu za UNS: prof. Dr. Jasna Uhláriková

Anotácia projektu: Projekt je založený na partnerskej spolupráci troch vysokoškolských inštitúcií – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade (Srbsko) a Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane (Slovinsko). Cieľom projektu je zefektívniť vysokoškolskú výučbu slovenčiny mimo územia Slovenska v prostredí partnerských univerzít, kde je nevyhnutná potreba kontaktu s prirodzene sa rozvíjajúcou slovenčinou, ktorá pokrýva všetky funkčné oblasti. Projekt nadväzuje na už realizovaný výskum na FF UCM v Trnave a jeho výsledky v oblasti výučby slovenčiny v prostredí národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Proces generovania optimálneho funkčného modelu vysokoškolskej výučby slovenčiny mimo územia Slovenska, materiály, ktoré v priebehu riešenia projektu vzniknú, budú obojstranne prínosné a môžu byť implementované aj pri vyučovaní slovenčiny pre cudzincov prichádzajúcich na štúdium na UCM v Trnave.

Riešiteľský kolektív za UNS: 

Partnerské univerzity: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (hlavný koordinátor projektu), Filozofická fakulty Univerzity v Ľubľane, Slovinsko (partner)

Zdroj: http://ksjl.ff.ucm.sk/sk/erasmus/

Održan prvi nadnacionalni susret u okviru međunarodnog projekta Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke iz programa Erazmus plus

Prvi nadnacionalni susret projektnih timova u okviru projekta Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke iz programa Erazmus plus održan je 6. i 7. jula 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi. Predstavnice projektnog tima sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – prof. dr Ana Makišova, prof. dr Jasna Uhlarik, doc. dr Daniela Marčok, doc. dr. Zuzana Tirova i dr Ana Margareta Lačok, i članovi timova iz Trnave i Ljubljane razgovarali su o budućim aktivnostima i ciljevima projekta, kao i o planiranim rezultatima istraživanja. Rezultati projekta će biti objavljeni u vidu naučnih i didaktičko-metodičkih publikacija, čiji je cilj da unaprede nastavu slovačkog jezika van teritorije Slovačke (u Srbiji i Sloveniji ali i šire) sa posebnim osvrtom na fonološke i leksičke jezičke pojave i strukture važne za izbegavanje interferencije, kao i sa osvrtom na metodiku nastave slovačkog kao stranog ili maternjeg jezika.

Projekat Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke realizuje se pod rukovodstvom prof. dr Katarine Ženjuhove iz Trnave i zasniva se na partnerstvu tri visokoškolske ustanove: koordinatora projekta – Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi, Slovačka Republika (Filozofski fakultet, Katedra slovačkog jezika i književnosti), i dva strana partnera – Univerzitet u Novom Sadu (Filozofski fakultet, Odsek za slovakistiku) i Univerzitet u Ljubljani (Filozofski fakultet, Odsek za slavistiku). Cilj projekta jeste inovacija, optimalizacija i unapređenje akademske nastave slovačkog jezika van teritorije Slovačke u većinskom prostoru partnerskih univerziteta.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1707/Pred_fakultou.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Trnava_SKLA1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Trnava_SKLA2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Vylet.jpg
  • /uploads/attachment/strana/1707/Vylet_2.jpg
Vrh strane